Dermestes maculatus De Geer

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Dermestes maculatus De Geer
ชื่อพ้อง (Synonym)  Dermestes vulpinus, Dermestes marginatus, Dermestes senex, Dermestes lateralis,
Dermestes elongatus, Dermestes lupinus, Dermestes semistriatus, Dermestes rattulus, Dermestes sudanicus, Dermestes truncatus (Shaver and Kaufman, 2012)
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ด้วงหนัง ขมวน
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Hide beetle, skin beetle, leather beetle

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Coleoptera
           Family  Dermestes
              Genus  Dermestes
                Species  maculatus

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง หอยแห้ง ปลาหวาน กุ้งแห้ง เนื้อสัตว์ตากแห้ง เบคอนหนังสัตว์ กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกป่น ปลาป่น เครื่องหนังต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด (พรทิพย์ และคณะ, 2458) : ()

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบแพร่ระบาดทั่วโลก แต่พบในเขตร้อนมากกว่าเขตอบอุ่น

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

ตัวห้ำ ได้แก่ ด้วงขาแดง Necrobia rufipes  ไรตัวห้ำ 3 ชนิด คือ Pyemotes herfsi, Pyxinia
crystalligera และ P. rubecula (พรทิพย์ และคณะ, 2458)
 

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ไม่นำผลิตภัณฑ์ที่พบแมลงเข้าทำลายเก็บรวมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลาแห้ง การรักษาความสะอาดโรงเก็บ อุปกรณ์ จำเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะทำการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ต้องทำความสะอาดพื้นและส่วนต่าง ๆ ของโรงเก็บ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลง และควรดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา
-แมลงมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นง่าย สามารถใช้การเก็บแยกไปทำลายได้
ใช้ภาชนะที่ปิดได้สนิทเก็บผลิตผลทางการเกษตรป้องกันแมลงเข้าทำลายภายหลัง
-รมด้วยก๊าซโอโซนความเข้มข้น 60 ppm นาน 32 ชั่วโมง สามารถฆ่าตัวเต็มวัยของด้วงหนังที่ทำลายปลาสวายแห้งรมควันได้ 100% แต่เนื้อปลามีสีซีดลงเล็กน้อย และยังมีกลิ่นของก๊าซโอโซนติดอยู่ (สุมาลี, 2553)
 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Shaver, B. and P. Kaufman. 2012. Hide beetle - Dermestes maculatus DeGeer. (Online). Available: http://entnemdept.ufl.edu/creatures/misc/beetles/hide_beetle.htm (July 15, 2016).
[2] พรทิพย์ วิสารทานนท์ กุสุมา นวลวัฒน์ บุษรา จันทร์แก้วมณี ใจทิพย์ อุไรชื่น รังสิมา เก่งการพานิช กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม และจิราภรณ์ ทองพันธ์ ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ ลักขณา ร่มเย็น และภาวินี หนูชนะภัย. 2548. แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพฯ. 150 หน้า.
[3] สุมาลี ศรีนวล. 2553. การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus (DeGeer)) ในปลาแห้งโดยใช้ โอโซน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 48 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication