Tribolium castaneum (Herbst)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Tribolium castaneum (Herbst)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Colydium castaneum, Tribolium avale,Tribolium testaceum
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  มอดแป้ง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  red flour beetle

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Coleoptera
           Family  Tenebrionidae
              Genus  Tribolium
                Species  castaneum

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทำลายซ้ำเติมในภายหลังจากที่แมลงอื่นทำลายเมล็ดพืชจนเป็นรูหรือรอยแตกแล้วมอดแป้งเข้าทำลายภายหลัง เมล็ดที่ถูกทำลายมีกลิ่นเหม็น ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล,เมล็ด

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
ถั่วเขียว : Mung BeanGreen BeanGreen GramGolden Gram (Vigna radiata)
ยาสูบ : tobacco (Nicotiana sp.)
ฝ้าย : cotton (Gossypium hirsutum)
ข้าว : rice (Oryza sativa)
ทานตะวัน : common sunflower (Helianthus annuus)
ยาง : rubber (Hevea brasiliensis)
มันสำปะหลัง : cassava (Manihot esculenta)
ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)
มันเทศ : sweet potato (Ipomoea batatas)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ผล,เมล็ด

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ พบได้ทุกภาคของประเทศและระบาดตลอดปี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

ตัวห้ำทำลายไข่ตัวอ่อนและดักแด้ คือ มวนไซโลคลอรีส (Xylocorid flavipes Reuter)

วิธีการควบคุม (Control measure)

ทำความสะอาดโรงเก็บอย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่ ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป เก็บรักษาเมล็ดในสภาพสูุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด ใช้สารฆ่าแมลง

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Hill, D.S. 1983. Agricultural insect pests of the tropics and their control. Cambridge University Press, New York.
[2] MAF Biosecurity New Zealand. 2005. Maize pest. URL http://www.biosecurity.govt.nz/pest/search
[3] Waterhouse, D.F. 1993. The major arthropod pests and weeds of agriculture in Southeast Asia. Canberra, Australia: ACIAR.
[4] พรทิพย์ วิสารทานนท์ พรรณเพ็ญ ชโยภาส ใจทิพย์ อุไรชื่น รังสิมา เก่งการพานิช กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม จิราภรณ์ ทองพันธ์ ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ ลักขณา ร่มเย็น ภาวินี หนูชนะภัย และอัจฉรา เพชรโชติ. ๒๕๕๑. แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. ๑๘๐ หน้า
[5] สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2551. มอดแป้ง (Red Flour Beetle). กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. URL http://www.thailandmb.com/detail_question.php?questionid=21
[6] สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2543. การจัดการศัตรูพืช. สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication