Adoretus compressus  (Weber)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Adoretus compressus  (Weber)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Lepadoretus compressus
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ด้วงกุหลาบ
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  rose beetle

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Coleoptera
           Family  Rutelinae
              Genus  Adoretus
                Species  compressus

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ตัวเต็มวัยชอบกัดกินใบแก่ ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย:  ใบ ยอดอ่อน ดอก

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

กุหลาบ : rose (Rosa spp.)
ปาล์มน้ำมันแอฟริกัน : African oil palm (Elaeis guineensis)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)
มะพร้าว : coconut (Cocos nucifera)
อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)
มันสำปะหลัง : cassava (Manihot esculenta)
กาแฟ : coffee (Coffea sp.)
กล้วย, พืชสกุลกล้วย : banana (Musa sp.)
องุ่น : grape (Vitis vinifera)
นุ่น : kapok (Ceiba pentandra)
ชมพู่ : rose apple (Eugenia sp.)
เงาะ : rambutan (Nephelium lappaceum)
ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ใบ, กาบใบ

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบระบาดในแปลงปลูกข้าวโพด กุหลาบ กาแฟ อ้อย และพืชไร่อื่นๆ พบระบาดในไร่ข้าวโพดที่ศูนย์วิจัยข้าวฟ่างแห่งชาติเมื่อปี 2518
และในจังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี เลย สระบุรี นครปฐม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Proreus simulans Stallen, Camsomeris marginella billitonensis Tull, Typhia sp.

วิธีการควบคุม (Control measure)

ทำลายกองหญ้าหรือมูลสัตว์ ดักจับตัวเต็มวัยไปทำลาย ใช้สารเคมีกำจัดแมลงเมื่อมีการระบาด

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] ทวีศักดิ์ ชโยภาส. 2544. แมลงศัตรูปาล์มน้ำมันในประเทศไทย. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชสวนอุตสาหกรรม กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 126 หน้า.
[3] นิรนาม. 2553. คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชปี 2553. กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 303 หน้า.
[4] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2553. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม เชียงใหม่. 591 หน้า.
[5] อนันต์ สกุลกิม. 2540. เอกสารคำสอนรายวิชาแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 370 หน้า.
[6] อรนุช กองกาญจนะ และ วัชรา ชุณหวงศ์. 2540. แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 37 หน้า.
[7] โกศล เจริญสม และ วิวัฒน์ เสือสะอาด. 2537. ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย. เอกสารพิเศษฉบับที่ 6. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 144 หน้า.
[8] โกศล เจริญสม. 2525. แมลงอ้อย. ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 108 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

-

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication