Scirtothrips dorsalis Hood

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Scirtothrips dorsalis Hood
ชื่อพ้อง (Synonym)  Anaphothrips andreae, Heliothrips minutissimus, Neophysopus fragariae, Scirtothrips padmae, Thrips parvispinus
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  เพลี้ยไฟพริก
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  chilli thrips

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Thysanoptera
           Family  Thripidae
              Genus  Scirtothrips
                Species  dorsalis

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทำลายในระยะต้นอ่อนจนถึงระยะติดผล ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อน ผล ตา ดอกทำให้ใบและผลบิดเบี้ยวและไม่เจริญเติบโต ดอกแห้งและร่วง ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล,ยอดอ่อน,ใบ,ต้น,ตา,ดอก

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
เงาะ : rambutan (Nephelium lappaceum)
มะม่วง : mango (Mangifera indica)
ส้ม, ส้มเช้ง, ส้มตรา หมากหวาน : sweet orangenavel orange (Citrus sinensis)
ทุเรียน : durian (Durio zibethinus)
มะละกอ : papaya/pawpaw (Carica papaya)
ส้มโอ : shaddock (Citrus maxima)
มังคุด : mangosteen (Garcinia mangostana)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ผล

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบในแหล่งปลูกพืชผักและไม้ผลทั่วไป พบทั่วประเทศ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

ด้วงเต่าตัวห้ำ (Stethorus sp.), แมงมุมใยกลม (Araneidae), แมงมุมตาหกเหลี่ยม (Oxyopidae)

วิธีการควบคุม (Control measure)

หมั่นสำรวจเพลี้ยไฟโดยเคาะส่วนของใบอ่อน ช่อดอก ผลอ่อนลงบนกระดาษขาวถ้าพบเพลี้ยไฟให้ดำเนินการป้องกันกำจัด ใช้ศัตรูธรรมชาติ ใช้สารเคมี

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Pernezny, K., P. Roberts, J. Murphy and N. Goldberg. 2003. Compendium of pepper diseases. The American Phytopathological Society: St. Paul. URL http://www.apsnet.org/online/commonname/pepper.asp
[3] Waterhouse, D.F. 1993. The major arthropod pests and weeds of agriculture in Southeast Asia. Canberra, Australia: ACIAR.
[4] กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูไม้ผล สมุนไพรและเครื่องเทศ. 2542. แมลงศัตรูเงาะที่สำคัญ. URL http://ait.nisit.kps.ku.ac.th/dbpomology/ple1/Rambutan/ram6.php
[5] กลุ่มวิจัยแมลงศัตรูพืชน้ำมัน. 2539. แมลงศัตรูถั่วลิสง. กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 72 หน้า.
[6] จักรพงษ์ เจิมศิริ และ จุฑาณัฐ ปานนิ่ม. 2543. คู่มือนักวิชาการภาคสนาม แมลงศัตรูไม้ผล. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูไม้ผล สมุนไพรและเครื่องเทศ กองกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร. 85 หน้า.
[7] ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา และ บุษบง มนัสมั่นคง. 2552. แมลงศัตรูสำคัญในส้มโอและการป้องกันกำจัด. แผ่นพับ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
[8] ศิริณี พูนไชยศรี. 2544. เพลี้ยไฟ. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 75 หน้า.
[9] สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3. 2554. แมลงศัตรูพริกที่สำคัญ. กรมวิชาการเกษตร. URL http://www.oard3.org/knowledge_oard3.asp
[10] โครงการพัฒนาการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร. 2541. คู่มือเกษตรกร โรค แมลง ไรศัตรูส้ม และการจัดการ. โครงการความร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 66 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication