Plutella xylostella Linnaeus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)   Plutella xylostella Linnaeus
ชื่อพ้อง (Synonym)  

Cerastoma maculipennis, Cerastoma xylostella, Cerostoma xylostella, Harpipteryx xylostella, Phalaena Tinea xylostella, Phalaena xylostella, Plodia maculipennis, Plutella brassicola, Plutella cruciferarum, Plutella limbipennella, Plutella maculata, Plutella maculipennis, Tinea galeatella
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  หนอนใยผัก, หนอนใย,หนอนใยตัวจรวด
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  diamond back moth, cabbage plutella, shot-hole worm, small cabbage moth

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Lepidoptera
           Family  Plutellidae
              Genus  Plutella
                Species  xylostella

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ กัดกินอยู่ภายในใบ หลังจากนั้นออกมากัดกินภายนอก ทำให้เป็นรูพรุน หากมีการระบาดรุนแรงหนอนใยผักจะกัดกินใบจนเป็นรูพรุนเหลือแต่ก้านใบ หรือถ้าเกิดกับผักในระยะต้นอ่อน หนอนจะกัดทำลายส่วนยอดจนชะงักการเจริญเติบโต สาหรับผักในระยะที่ออกดอก ติดฝัก ดอกและฝักอาจถูกทำลายหมดไปได้

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

กะหล่ำปลี : cabbage (Brassica oleracea var. capitata)
กะหล่ำดอก : cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)
คะน้า : Chinese kale (Brassica alboglabra)
ผักกาดหัว, หัวไชเท้า : Chinese radish, Oriental radish, Daikon (Raphanus sativus var. longipinnatus)
ผักกาดเขียวปลี : Leaf mustard, Indian mustard, Chinese mustard (Brassica juncea)
ผักกาดขาว : chinese cabbage (Brassica rapa)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ผักกาด : lettuce (Lactuca sativa)
ถั่วลันเตา : pea, garden pea (Pisum sativum)
กระเจี๊ยบเขียว : okra (Abelmoschus esculentus)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ใบ  ดอก ลำต้น

การแพร่กระจาย (Distribution)

ในประเทศไทย พบทั่วทุกภาคของประเทศที่มีการปลูกผักตระกูลกะหล่ำ
ในต่างประเทศพบระบาดกว้างขวางใน Asia,  Africa, North America, Central America and Caribbean, South America, Europe,  และ Ocenia

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

พบในประเทศไทย

  • ตัวเบียน ได้แก่ Trichogramma confusum Viggiani (แตนเบียนไข่ : egg parasite), Trichogrammatoidae bactrae Nagaraja (แตนเบียนไข่ : egg parasite), Cotesia plutellae  แตนเบียนหนอน: larva parasite),  Thyraeella collaris (Grav) (แตนเบียนดักแด้: pupa parasite)
  • เชื้อรา ได้แก่ Bacillus thuringiensis (แบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส)

วิธีการควบคุม (Control measure)

-พ่นสารป้องกันกำจัดหนอนใยผัก ตามอัตราที่แนะนำ
-การใช้กับดักชนิดต่างๆ เช่น กับดักกาวเหนียวสีเหลือง กับดักแสงไฟ กับดักสารเพศ

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2014. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. 2553. คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช ปี 2553. เอกสารวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 303 หน้า.
[3] กลุ่มงานแมลงศัตรูผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ. 2542. แมลงศัตรูผัก INSECT PESTS OF VEGETABLES. เอกสารวิชาการ กองก๊ฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 97 หน้า.
[4] กลุ่มบริหารศัตรูพืช. 2554. แมลงศัตรูไม้ผล. เอกสารวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 151 หน้า.
[5] ข่าวพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด. URL http://www.trat.doae.go.th

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

พิพิธภัณฑ์แมลง กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication