Liriomyza chinensis Kato

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Liriomyza chinensis Kato
ชื่อพ้อง (Synonym)  Dizygomyza chinensis
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  หนอนชอนใบหอม, แมลงวันหนอนชอนใบหอม  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Onion leaf miner, stone leek leaf miner

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Diptera
           Family  Agromyzidae
              Genus  Liriomyza
                Species  chinensis

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ที่มีขนาดเล็กภายในผิวพืช เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนที่มีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน ตัวหนอนจะชอนไชอยู่ในใบทำให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา เมื่อนำใบพืชมาส่องดูจะพบหนอนตัวเล็กๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งแสง ใสอยู่ภายในเนื้อเยื่อใบพืช หากระบาดรุนแรงจะทำให้ใบแห้งเสียหาย ซึ่งมีผลต่อการให้ผลผลิต

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หอมแดง, หอมไทย : Shallot (Allium ascalonicum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ใบ

การแพร่กระจาย (Distribution)

ในประเทศไทย แหล่งปลูกหอม จังหวัดกาญจนบุรี
ในต่างประเทศ มีรายงานพบใน Asia: China, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Vietnam  Europe: France, Germany

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ช่วงฤดูแล้ง มกราคม-เมษายน

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

ในต่างประเทศ พบแตนเบียน Halticoptera circulus (Walker), Chrysocharis parksi, Asecodes deluchii, Neochrysocharis okazakii, Pnigalio katonis (Ishii), Diglyphus isaea (Walker), Chrysocharis pentheus (Walker), Neochrysocharis formosa (Westwood), and Closterocerus trifasciatus Westwood

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ใช้วิธีกล โดยเก็บรวบรวมเศษใบพืชตามพื้นดินที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบ ทำลายแล้วนำไปเผาทำลาย จะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดได้  เนื่องจากดักแด้ที่อยู่ตามเศษใบพืชจะถูกทำลายไปด้วย
-ใช้สารสะกัดจากสะเดาใน อัตรา 100 ppm สามารถป้องกันและกำจัดแมลงวันหนอนชอนใบได้ผลดี
-พ่นสารป้องกำจัดหนอนชอนใบที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ betacyfluthrin และ fipronil

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Choi, I.H. Kim, C.H. Kim, J.H. Kim, G.H. 2003. Injury Aspects of the Stone Leek Leafminer, Liriomyza chinensis Kato (Diptera: Agromyzidae) on Welsh Onion. URL http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=KR2004004060
[2] Crop protection compendium 2014 URL http://www.cabi.org/cpc/abstract/20123023688
[3] Invasive Species Compendium 2011. URL http://www.cabi.org/isc/datasheet/115334
[4] Nonci, N.; Muis, A. 2011. Bioecology and management of leaf miner (Liriomyza chinensis) Kato (Diptera: Agromyzidae) on onion. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011. pp 148-155.
[5] Polyphagous Agromyzid Leafminers URL http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/leafminers/key/Polyphagous%20Agromyzid%20Leafminers/Media/Html/Liriomyza_chinensis.htm
[6] Tokumaru, S. 2006. Hymenopterous parasitoids of Liriomyza chinensis Kato (Diptera: Agromyzidae) in Kyoto Prefecture. Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology. Pp. 63-65.
[7] กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. 2553. คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช ปี 2553. เอกสารวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 303 หน้า.
[8] กลุ่มบริหารศัตรูพืช. 2554. แมลงศัตรูไม้ผล. เอกสารวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 151 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

พิพิธภัณฑ์แมลง กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication