Diaphorina citri Kuwayama

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Diaphorina citri Kuwayama
ชื่อพ้อง (Synonym)  Euphalerus citri
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  เพลี้ยไก่แจ้ส้ม
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Asian citrus psyllid

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Hemiptera
           Family  Psyllidae
              Genus  Diaphorina
                Species  Diaphorina citri

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทำลายพืชระยะแตกยอดอ่อนและระยะติดดอก ดูดกินน้ำเลี้ยงจากตาและยอดอ่อน ตัวอ่อนจะกลั่นสารสีขาวมีลักษณะเป็นเส้นด้ายและอาจทำให้เกิดราดำติดตามมา ใบที่ถูกทำลายจะเป็นคลื่น ถ้าทำลายรุนแรงจะทำให้ใบร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลย ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ตา,ยอดอ่อน,ผล,ใบ

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

พืชตระกูลส้ม : (Citrus sp.)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

มะนาวตาฮิติ : tahiti lime (Citrus latifolia)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ตา / ยอดอ่อน / ผล

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, East Timor, India, Indonesia, Iran, Japan (restricted distribution), Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Saudi Arabi, Singapore (restricted distribution), Sri Lanka, Taiwan (restricted distribution), Thailand, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen
Africa:  Kenya, Mauritius, Reunion, Tanzania
North America: Mexico, USA (restricted distribution)
Central America and Caribbean: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Guadeloupe, Haiti, Honduras, Jamaica, Puerto Rico, United States Virgin Islands
South America: Argentina, Brazil, Colombia, Paraguay (restricted distribution), Uruguay, Venezuela (restricted distribution)
Oceania:  American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Papua New Guinea

ประเทศไทย : พบในแหล่งปลูกส้มภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางในจังหวัดปทุมธานี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

แตนเบียน (Tamarixia radiatus Waterston, Psyllaphycus diaphorinae Hayat), แมลงช้างปีกใส (Chrysopa sp.), Aphidencyrtus diaphorinae, Beauveria bassiana, Chilocorus cacti, Chilocorus nigrita, Cycloneda sanguinea, Diaphorencyrtus aligarhensis, Diaphorencyrtus diaphorinae, Encarsia sophia, Entomophthora sp., Hirsutella citriformis, Lecanicillium lecanii, Marpissa tigrina, Olla v-nigrum, Paecilomyces fumosoroseus, Paecilomyces variotii, Tamarixia radiata

วิธีการควบคุม (Control measure)

-หมั่นสำรวจเมื่อพบต้องดำเนินการควบคุมทันทีสำหรับยอดที่พบไข่ให้ตัดออกและนำไปเผาทำลาย ตั
-ควบคุมโดยการใช้สารเคมี

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช. 2536. การวินิจฉัยโรค-แมลงศัตรูพืชและการควบคุม. เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 10-14 พฤษภาคม 2536.
[3] ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, ประดิษฐ์ ปัญญาชาติรักษ์ และ โกศล เจริญสม. มปป. การควบคุมศัตรูส้มโดยชีววิธี. URL http://web.ku.ac.th/nk40/prapat.htm
[4] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2553. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม เชียงใหม่. 591 หน้า.
[5] ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา. 2551. แมลงศัตรูที่สำคัญในระยะพัฒนาต่างๆของส้มเขียวหวานและส้มโอ. เอกสารวิชาการ. กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 56 หน้า.
[6] สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร. มปป. เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ( Asian citrus psyllid). กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. URL http//forecast.doae.go.th/web/tangerine/228-insect-pests-of-tangerine/1056-asian-citrus-psyllid.html

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication