Bactrocera correcta (Bezzi)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Bactrocera correcta (Bezzi)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Bactrocera (Bactrocera) correcta, Chaetodacus correctus, Dacus correctus
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  แมลงวันฝรั่ง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  guava fruit fly

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Diptera
           Family  Tephritidae
              Genus  Bactrocera
                Species  correcta

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ระยะหนอนเป็นระยะเดียวที่เข้าทำลายผลผลิต หนอนอาศัยอยู่ใต้ผิวเปลือก ชอนไชอยู่ภายในและมีน้ำเยิ้มไหลออกทางรูที่ถูกเจาะทำให้เน่าและร่วงหล่น ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

แอปเปิ้ล : apple (Pyrus malus)
อะโวคาโด : avocadoavocado pearalligator pear (Persea americana)
มะเฟือง : Carambola (Averrhoa carambola)
เตียบ , น้อยแน่ , มะนอแน่ , มะแน่ , มะออจ้า, มะโอจ่า, ลาหนัง, หน่อเกล๊าะแซ, หมักเขียบ : Sugar apple, Sweet sop, Custard apple (Annona squamosa)
ฝรั่ง : guava (Psidium guajava)
พุทราจีน : jujube (Zizyphus jujuba)
ชมพู่ : rose apple (Eugenia sp.)
กระท้อน, มะต้อง : santol (Sandoricum indicum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ผล

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบในแหล่งปลูกไม้ผล พบแพร่กระจายในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ของประเทศไทย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

แมลงเบียนหนอน (Diachasmimorpha longicoudata),นก,มด,แมงมุม), Biosteres spp.,Pachycrepoideus vindemmiae Rondani, Pheidologeton diversus Jerdon

วิธีการควบคุม (Control measure)

รักษาแปลงปลูกให้สะอาด ห่อผลด้วยวัสดุต่างๆ ปลูกพืชหมุนเวียน กำจัดผลที่ร่วง ใช้สารเคมีกำจัดแมลง

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] จรัสศรี วงศ์กำแหง. 2553. การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูลองกอง, หน้า 29-42. ใน เอกสารประกอบการอบรมเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพผลผลิตลองกองในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วันที่ 30 กรกฎาคม 2553. กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร.
[3] นิรนาม. 2553. คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชปี 2553. กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 303 หน้า.
[4] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2553. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม เชียงใหม่. 591 หน้า.
[5] สุขสม ชินวินิจกุล และ สุภาพ ปิ่นแก้ว. มปป. การสำรวจติดตามสถานการณ์แมลงวันผลไม้โดยใช้กับดัก. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร. 20 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication