Orgyia postica (Walker)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Orgyia postica (Walker)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Lacida postica, Notolophus australis posticus, Notolophus postica, Notolophus posticus, Orgyia australis postica, Orgyia ceylanica, Orgyia ocularis, Orgyia posticus
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  หนอนบุ้งปกเหลือง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  cocoa tussock moth

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Lepidoptera
           Family  Lymantriidae
              Genus  Orgyia
                Species  postica

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ระยะหนอนเข้าทำลายพืชในระยะผลอ่อนหนอนจะกัดกินดอก ก้านดอก ก้านผลอ่อนทำให้ผลร่วง ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ดอก,ก้านดอก,ก้านผล

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ลำไย : longan (Dimocarpus longan)
ละหุ่ง : castor bean (Ricinus communis)
ทุเรียน : durian (Durio zibethinus)
ส้ม, ส้มเช้ง, ส้มตรา หมากหวาน : sweet orangenavel orange (Citrus sinensis)
ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ยาง : rubber (Hevea brasiliensis)
พุทราจีน : jujube (Zizyphus jujuba)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ก้านผล

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบในแหล่งปลูกไม้ผลพบได้ทั่วประเทศ พบในจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เลย กำแพงเพชร พิจิตร แพร่ น่าน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

มวนพิฆาต (Eocanthecona furcellata), มวนเพชฌฆาต (Sycanus collaris), ต่อหลวง,ต่อรัง,แมงมุม,แตนเบียนโคทีเซีย (Cotesia sp.), แตนเบียน (Braconidae, Ichneumonidae), เชื้อราขาว (Beauveria bassiana)

วิธีการควบคุม (Control measure)

ใช้ศัตรูธรรมชาติ ตัดและเผากิ่งที่ถูกทำลาย ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัย

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2553. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม เชียงใหม่. 591 หน้า.
[3] วิวัฒน์ เสือสะอาด, โกศล เจริญสม และ อรพรรณ เกินอาษา. 2545. การใช้มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) เพื่อเป็นการควบคุมแมลงศัตรูละหุ่งโดยชีววิธีในสภาพไร่, หน้า 82-90. ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. วันที่ 18-19 กันยายน 2545. ภาควิชาโรคพืชและคลินิกสุขภาพพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
[4] องุ่น ลิ่ววานิช. 2554. ผีเสื้อและหนอน. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 230 หน้า
[5] เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช. 2547. โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญในทุเรียนและการป้องกันกำจัด. กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 3 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication