Ostrinia furnacalis (Guenée, 1854)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Ostrinia furnacalis (Guenée, 1854)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Botys damoalis Walker, 1859
Botys furnacalis Guenée
Botys salentialis Snellen, 1880
Micractis varialis Inoue et al., 1959
Ostrinia damoalis (Walker)
Ostrinia salentialis (Snellen)
Pyrausta damoalis
Pyrausta polygoni
Dyar, 1905
Pyrausta salentialis
Pyrausta vastatrix
Schultze, 1908
Spilodes kodzukalis Matsumura, 1897
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Asian corn borer, oriental corn borer

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Lepidoptera
           Family  Crambidae
              Genus  Ostrinia
                Species  Ostrinia furnacalis

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

หนอนที่ออกจากไข่จะเจาะเข้าตามเส้นใบกัดกินผิวใบ หนอนระยะที่ 2-3 จะเจาะเข้าลำต้นอาศัยกัดกินอยู่ภายในจนกระทั่งเป็นดักแด้  ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล,ใบ,ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)
ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
มันเทศ : sweet potato (Ipomoea batatas)
ขิง : ginger (Zingiber officinale)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

พริก : chilli (Capsicum annuum )
ฝ้าย : cotton (Gossypium hirsutum)
ฮ็อป : hop (Humulus lupulus)
หญ้ากินนี : proso millet (Panicum miliaceum)
หญ้าไข่มุก : pearl millet (Pennisetum glaucum)
อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)
ข้าวฟ่าง, ฟ่างหางหมา : foxtail millet (Setaria italica)
Johnsongrass (Sorghum halepense)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ผล / ใบ

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Korea (DPR), Korea (Republic of), Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabi, Singapore, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Thailand, Vietnam
Europe:  Russian Federation
Oceania:  Australia, Guam, Micronesia Federated states of,  Northern Mariana Islands, Papua New Guinea, Solomon Islands

ประเทศไทย : พบระบาดในแปลงปลูกข้าวโพดเทียน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อนเคยพบในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท นครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชลบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Anthicus ruficollis, Bacillus thuringiensis kurstaki, Bacillus thuringiensis thuringiensis, Beauveria bassiana, Cyclosa sp., Eriborus sp., Chrysopa basalis, Formicomus braminus,  Lydella sp., Macrocentrus sp., Nosema sp., Steinernema sp., Trichogramma sp., Trichogramma chilotreae, Trichogramma chilonis, Trichogramma australicum, Proreus simulans,  Vairimorpha necatrix, Xanthopimpla punctata, Xanthopimpla stemmator

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ใช้พันธุ์ต้านทาน
-ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ
-ใช้สารเคมีกำจัดแมลงเมื่อมีการระบาด

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Douangboupha, B., J. Tasanee, S. Nutcharee and H. Yupa. 2006. Sweet corn insect pests and their control. KKU Res J (GS) 6: Supplement 2006.
[3] Hill, D.S. 1983. Agricultural insect pests of the tropics and their control. Cambridge University Press, New York.
[4] นิรนาม. 2553. คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชปี 2553. กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 303 หน้า.
[5] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2553. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม เชียงใหม่. 591 หน้า.
[6] สุธรรม อารีกุล. 2529. แมลงศัตรูข้าวโพดของประเทศไทย. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 241 หน้า.
[7] อรนุช กองกาญจนะ และ วัชรา ชุณหวงศ์. 2540. แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 37 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication