Leptocorisa acuta (Thunberg)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Leptocorisa acuta (Thunberg)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Cimex acutus Thunberg, 1783
Cimex angustata Fabricius, 1787
Gerris varicornis Fabricius
Leptocorisa flavida Guer.
Leptocorisa varicornis (Fabricius)
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  แมลงสิง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Asian rice bug, paddy bug; paddy fly, rice bug, rice sappers, slender rice bug, rice seed bug

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Hemiptera
           Family  Coreidae
              Genus  Leptocorisa
                Species  Leptocorisa acuta

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทำลายพืชในระยะออกรวง ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าวระยะเป็นน้ำนมทำให้เมล็ดลีบหรือเมล็ดไม่สมบูรณ์และผลผลิตข้าวลดลง ข้อสังเกตถ้ามีแมลงสิงระบาดในนาข้าวจะได้กลิ่นเหม็นฉุน ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ,เมล็ด

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ข้าว : rice (Oryza sativa)
พืชวงศ์ POACEAE, วงศ์ไม้ไผ่และหญ้า : Poaceae (Poaceae)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ชา : tea (Camellia sinensis)
มะม่วง : mango (Mangifera indica)
หญ้ากินนี : proso millet (Panicum miliaceum)
พืชสกุล Phaseolus, สกุลถั่ว : bean (Phaseolus sp.)
ถั่วลันเตา : pea, garden pea (Pisum sativum)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

เมล็ด

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia:  Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China (restricted distribution), India, Indonesia, Iran, Laos (restricted distribution), Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam
Oceania:  American Samoa, Australia (restricted distribution), Fiji, Micronesia Federated states of, New Caledonia, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu

ประเทศไทย : พบในแหล่งปลูกข้าว พบได้ทั่วประเทศ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

เชื้อราเขียว (Metarhizium anisopliae), แตนเบียน (scelionid), Beauveria bassiana, Conocephalus sp., Euagoras sp., Gryon nixoni, Homorocoryphus longipennis, Micraspis discolor, Neurothemis fluctuans, Ooencyrtus papilionis, Orthetrum sabina

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ใช้สวิงโฉบจับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยในนาข้าวที่พบระบาดและนำมาทำลาย ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเน่านำเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าวและจับมาทำลาย
-หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์
-ใช้สารฆ่าแมลงตามคำแนะนำ

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] กรมการข้าว. มปป. แมลงสิง (rice bug, stink bug). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. URL http://www.brrd.in.th/rkb/data_005/rice_xx2-05_bug09.html
[3] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2553. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม เชียงใหม่. 591 หน้า.
[4] สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). มปป. เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก (zigzag leafhopper). URL http://kasetinfo.arda.or.th/rice/rice-cultivate_enemy_insect2zigzag%20leafhopper.html
[5] สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2543. การจัดการศัตรูพืช. สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication