Locusta migratoria (Linnaeu, 1758)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Locusta migratoria (Linnaeu, 1758)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Acridium migratorium Brullé, 1840
Acrydium manilensis Meyen, 1835
Gastrimargus affinis Sjöstedt, 1931
Gastrimargus morio Sjöstedt, 1931
Gryllus (Locusta) danicus Linnaeus, 1767
Gryllus (Locusta) migratorius Linnaeus, 1758
Gryllus cinerascens Fabricius, 1781
Locusta capito Kirby, 1910
Locusta christii Denny, 1842
Locusta danica Kirby, 1902
Locusta migratoria burmana Ramme, 1951
Locusta migratoria capito (Saussure 1884)
Locusta migratoria capito Zolotarevsky, 1929
Locusta migratoria gallica Remaudière, 1947
Locusta migratoria manilensis (Meyen 1835)
Locusta migratoria migratorioides (Reiche & Fairmaire 1850)
Locusta migratoria migratorioides Uvarov, 1928
Locusta migratoria rossica Uvarov & Zolotarevsky, 1929
Locusta migratoria tibetensis Chen, 1963
Locusta migratorioides Kirby, 1902
Oedipoda migratoria Audinet-Serville, 1831
Oedipoda migratorioides Reiche & Fairmaire, 1850
Pachytylus australis Saussure, 1884
Pachytylus capito Saussure, 1884
Pachytylus cinerascens Fieber, 1853
Pachytylus danicus Bolívar, 1895
Pachytylus migratoria capito
Pachytylus migratoria migratorioides
Pachytylus migratorioides
var. capito Saussure, 1884
Pachytylus migratorius Walker, 1870
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ตั๊กแตนโลคัสต้า
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  African migratory locust, Asiatic migratory locust, Malagasy migratory locust, migratory locust, oriental migratory locust

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Insecta
       Order  Orthoptera
           Family  Acrididae
              Genus  Locusta
                Species  Locusta migratoria

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินใบได้ทุกระยะการเจริญ โดยเริ่มกัดกินจากใบแก่เหลือแต่ก้านกลางใบ ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล,ยอด,ใบ,เมล็ด,ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)
ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)
ข้าว : rice (Oryza sativa)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
กล้วย, พืชสกุลกล้วย : banana (Musa sp.)
มะพร้าว : coconut (Cocos nucifera)
หม่อน : mulberry (Morus alba)
ละหุ่ง : castor bean (Ricinus communis)
ฝ้าย : cotton (Gossypium hirsutum)
หญ้ากินนี : proso millet (Panicum miliaceum)
ข้าวสาลี : wheat (Triticum spp.)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

มันสำปะหลัง : cassava (Manihot esculenta)
กล้วย, พืชสกุลกล้วย : banana (Musa sp.)
กล้วยมาทูเก้, กล้วยอูกานดา : Matuke (Musa x paradisiaca)
พืชสกุล Phaseolus, สกุลถั่ว : bean (Phaseolus sp.)
ข้าวสาลี : wheat (Triticum aestivum)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ผล / ยอด / ใบ / เมล็ด / ลำต้น

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, China, Georgia (Republic of), India, Indonesia (restricted distribution), Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea (Republic of), Kyrgyzstan (restricted distribution),  Lebanon, Malaysia, Mongolia (restricted distribution), Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Saudi Arabi (restricted distribution), Taiwan, Tajikistan (restricted distribution), Thailand, Turkey (restricted distribution), Turkmenistan, Uzbekistan (restricted distribution), Vietnam (restricted distribution), Yemen (restricted distribution) 
Africa: Algeria (restricted distribution), Angola, Benin, Botswana (restricted distribution), Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad (restricted distribution),  Congo (restricted distribution), Congo Democratic Republic (restricted distribution), Cote d'lvoire, Djibouti, Egypt (restricted distribution), Equatorial Guinea (restricted distribution), Ethiopia, Gabon (restricted distribution), Gambia, Ghana, Guinea-Bissau (restricted distribution), Kenya (restricted distribution), Lesotho, Liberia, Libya (restricted distribution), Madagascar, Malawi, Mali (restricted distribution), Mauritania (restricted distribution), Mauritius, Morocco (restricted distribution), Mozambique, Namibia, Niger (restricted distribution), Nigeria, Reunion, Rwanda (restricted distribution), Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia (restricted distribution), South Africa (restricted distribution), Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda (restricted distribution), Zambia, Zimbabwe (restricted distribution)
Europe:  Austria (restricted distribution), Belarus (restricted distribution), Belgium, Bulgaria (restricted distribution), Croatia, Czech Republic (restricted distribution), Denmark, Estonia, Finland, France (restricted distribution), Germany (restricted distribution), Greece (restricted distribution), Hungary (restricted distribution), Ireland, Italy (restricted distribution), Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Poland (restricted distribution), Portugal , Romania (restricted distribution), Russian Federation, Spain (restricted distribution), Sweden, Switzerland, United Kingdom, Ukraine
Oceania:  Australia (restricted distribution), Fiji, Micronesia Federated states of, New Caledonia, New Zealand, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga

ประเทศไทย : พบระบาดในแปลงปลูกอ้อย ข้าวโพด ข้าว ข้าวฟ่าง พบมีการระบาดทั่วประเทศ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

แมลงวันกินไข่ (Elassogaster sepsoides Walker, Sarcophaga dur), แตนเบียน (Sphex vidnatus), มด,
นก, Agamermis sp., Anastoechus sp., Aspergillus sp., Bacillus sp., Beauveria sp., Blaesoxipha sp., Epicauta rufidorsum, Johenrea locustae, Mermis sp., Mylabris sp., Nosema sp., Podapolipoides sp., Scelio sp., Systoechus claripennis, Vairimorpha locustae, Winthemia quadrata

วิธีการควบคุม (Control measure)

-กำจัดวัชพืชโดยการไถ่พรวนดิน
-ใช้สารเคมีกำจัดแมลง

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช. มปป. ตั๊กแตนโลกัสต้า. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. URL http://forecast.doae.go.th/web/cane/208-insect-pests-of-sugarcane/862-oriental-migratoria-locust.html
[3] นิรนาม. 2553. คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืชปี 2553. กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 303 หน้า.
[4] สถาบันวิจัยพืชไร่. 2544. การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 104 หน้า.
[5] สุธรรม อารีกุล. 2529. แมลงศัตรูข้าวโพดของประเทศไทย. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 241 หน้า.
[6] โกศล เจริญสม. 2525. แมลงอ้อย. ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 108 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication