Solanum nigrum L.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Solanum nigrum L.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Solanum adventitium Polgar, Solanum amarantoides Dunal, Solanum americanum var. americanum, Solanum americanum var. nodiflorum (Jacq.) Edmonds, Solanum caribaeum Dunal
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  มะแว้งนก
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  black nightshade, blackberry nightshade

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Solanaceae
    Genus  Solanum
          Species  nigrum
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

 วัชพืชปีเดียวและวัชพืชข้ามปี วัชพืชใบกว้าง อายุฤดูเดียว พืชล้มลุก สูง 30 90 เซนติเมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกย่อยมีกลีบดอกสีขาว ผลทรงกลม ผิวเป็นมันสีเขียว ผลสุกมีสีม่วงดำ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

พบขึ้นตามพื้นที่น้ำขังแฉะและพื้นที่รกร้าง เป็นวัชพืชในพืชไร่และพืชสวน

การแพร่กระจาย (Distribution)

-

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

    Allium cepa (หอมหัวใหญ่ : onion)
    Ananas comosus (สับปะรด : pineapple)
    Arachis hypogaea (ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut)
    Beta vulgaris (ผักกาดแดง : sugar beet)
    Camellia sinensis (ชา : tea)
    Capsicum annuum (พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper)
    Chamomilla recutita (คาโมไมล์ : German chamomile)
    Cicer arietinum (ถั่วหัวช้าง : Chickpea)
    Glycine max (ถั่วเหลือง : soyabean)
    Helianthus annuus (ทานตะวัน : common sunflower)
    Ipomoea batatas (มันเทศ : sweet potato)
    Musa textilis (กล้วย, กล้วยดำ : abaca)
    Phaseolus lunatus (ถั่วราชเมษ, ถั่วราชมาษ, ถั่วลิมา : sieva bean, lima bean)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

 ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้   ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย เช่น Bentazone, butachlor, 2,4-D, MCPA และ oxidiazon ในข้าว nicosulphuron acetochlor ในข้าวโพด cyanazine, metolachlor, metribuzin และ cinmethylin ในถั่วเหลือง

เอกสารอ้างอิง (Reference)

 [1] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Plants Database. 2013. Needle and thread. Natural Resources Conservation Service (NRCS). USDA. URL: http://plants.usda.gov/java/
[3] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.
[4] สวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย. มปป. มะแว้งนก. URL: http://www.saiyathai.com/herb/671000.htm
[5] สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. มปป. หญ้าต้อมต๊อก. URL: http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/toxic_plant.asp?gr=G13&pl=0709&id=1

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication