Cynodon dactylon (L.) Pers.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Cynodon dactylon (L.) Pers.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Agrostis linearis Retz., Agrostis stellata Willd., Capriola dactylon (L.) Kuntze, Capriola dactylon var. maritima (Kunth) Hitchc., Chloris maritima Trin.
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  หญ้าแพรก, หญ้าแผด
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Bermuda grass, couch grass, devil grass, dog's tooth grass, quick grass, star grass

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Poaceae
    Genus  Cynodon
          Species  dactylon
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

วัชพืชข้ามปี วัชพืชประเภทใบแคบ อายุหลายปี สูงประมาณ 30 เซนติเมตร แตกกอแผ่กว้าง มีไหลเลื้อยไปตามพื้นดิน และมีรากตามข้อที่ติดผิวดิน สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ใบแคบเรียวยาว ผิวใบเกลี้ยง ลิ้นใบเป็นแผ่นบาง ปลายเป็นริ้ว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกแบบช่อกระจะ แตกช่อแขนงย่อย 45 ช่อ ที่ปลาย ช่อดอกย่อยเรียงสลับบนแกนกลางด้านเดียว ช่อดอกย่อยมี 1 ดอกย่อย ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และไหล  

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

มักพบขึ้นในที่โล่ง ทนแล้งและน้ำท่วมขังได้ดี สามารถเจริญได้ในที่ดินเค็ม เจริญเติบโตได้แม้ในร่มเงา

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบเป็นวัชพืชทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่การเกษตร เช่น คันนา ไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง ไหล่ทาง ที่รกร้าง บางแห่งนำมาปลูกเป็นหญ้าสนาม

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

    Zingiber officinale (ขิง : ginger)
    Allium cepa (หอมหัวใหญ่ : onion)
    Arachis hypogaea (ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut)
    Corchorus olitorius (ปอกระเจาฝักยาว : Tossa Jute, Jew's Mallow)
    Glycine max (ถั่วเหลือง : soyabean)
    Helianthus annuus (ทานตะวัน : common sunflower)
    Medicago sativa (ถั่วอัลฟัลฟา : alfalfa)
    Nicotiana tabacum (ยาสูบ : tobacco)
    Olea europaea europaea (มะกอกเลือด, มะกอก : olive)
    Oryza sativa (ข้าว : rice)
    Prunus dulcis (อัลมอนด์ : almond, sweet almond)
    Prunus persica (ท้อ : peach)
    Saccharum officinarum (อ้อย : sugarcane)
    Vitis vinifera (องุ่น : grape)
    Zea mays (ข้าวโพด : corn, maize)
    

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก หากเป็นต้นแก่ มีไหล ต้องเก็บไหลออกให้หมด     ควบคุมด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่ไม่มีการเพาะปลูก เช่น รอบอาคาร ที่สาธารณประโยชน์ ใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น glyphosate หรือ paraquat พ่นในระยะที่เป็นต้นอ่อน หากเป็นพื้นที่การเกษตร มีการเพาะปลูก เช่น ในนาข้าว ในสวนไม้ผล สนามหญ้า ต้องระวังไม่ให้ได้รับสารกำจัดวัชพืช ขณะฉีดพ่น หรือเลือกชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูกชนิดนั้นๆ (ศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Global Invasive Species Database. 2005. Paspalum scrobiculatum (grass). URL: http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1423&lang=EN
[3] Plants Database. 2013. Needle and thread. Natural Resources Conservation Service (NRCS). USDA. URL: http://plants.usda.gov/java/
[4] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.
[5] ระบบสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2555. URL:http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_page.asp
[6] ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย. 2555" URL: http://www.thaibiodiversity.org/
[7] โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 2549. พฤกษศาสตร์: ไม้พื้นล่าง: หญ้าแพรก. URL:http://www.kanchanapisek.or.th/kp14/project_dev/project_area/Ratburi/plant_page21.php?plantid=179&page=8

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication