Commelina benghalensis L.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Commelina benghalensis L.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Commelina prostrata
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ผักปลาบ
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  benghal dayflower

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Commelinaceae
    Genus  Commelina
          Species  benghalensis
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

วัชพืชข้ามปี เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบกว้าง ลำต้นเลื้อยทอดกับพื้นดิน ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ แตกกิ่งใหม่และออกรากตามข้อ ใบค่อนข้างกว้างรูปไข่หรือรี ปลายใบแหลม ชอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเรียวแคบลงเป็นก้านใบ โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้นไว้ ดอกสีม่วง ดอกอ่อนและก้านดอกมีกาบร่องดอกรูปคล้ายหรือหุ้มอยู่ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดและซอกใบ กลีบดอกมี 3 กลีบ แยกจากกัน

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

พบขึ้นตามที่มีสภาพชื้นแฉะทั่วไป เช่น คันคลอง คันนา ริมตลิ่ง เป็นวัชพืชในนาข้าว พืชผัก ไม้ผล

การแพร่กระจาย (Distribution)

ตามแหล่งน้ำทั่วไป พื้นที่สูงภาคกลาง ภาคตะวันออก

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

    Agave sisalana (ป่านศรนารายณ์, สับปะรดเทศ, สับปะรดเทศ : Agave)
    Ananas comosus (สับปะรด : pineapple)
    Arachis hypogaea (ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut)
    Brassica napus var. napus (rape, Spring canola)
    Camellia sinensis (ชา : tea)
    Capsicum frutescens (พริกขี้หนู : bird pepper)
    Citrus limon (มะนาว : lemon)
    Citrus sinensis (ส้ม, ส้มเช้ง, ส้มตรา หมากหวาน : sweet orangenavel orange)
    Coffea arabica (กาแฟอาราบิก้า : Arabica coffee)
    Corchorus olitorius (ปอกระเจาฝักยาว : Tossa Jute, Jew's Mallow)
    Glycine max (ถั่วเหลือง : soyabean)
    Gossypium hirsutum (ฝ้าย : cotton)
    Guizotia abyssinica (ramtilla)
    Hibiscus sabdariffa (กระเจี๊ยบแดง : roselle)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้ ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย เช่น Bentazone, butachlor, 2,4-D, MCPA และ oxidiazon ในข้าว nicosulphuron acetochlor ในข้าวโพด cyanazine, metolachlor, metribuzin และ cinmethylin ในถั่วเหลือง เป็นต้น.

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Noda, K. 1984. Major weeds in Thailand. illustrated by color. Project Mannual No.1 JICA/DOA., MOAC, Thailand. 142 pp.
[3] Plants Database. 2013. Needle and thread. Natural Resources Conservation Service (NRCS). USDA. URL: http://plants.usda.gov/java/
[4] ประวิทย์ สุรนีรนาถ. มปป. ผักปราบ. กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. URL: http://www.ku.ac.th/AgrInfo/thaifish/aqplant/aqpt034.html
[5] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.
[6] ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย. 2555" URL: http://www.thaibiodiversity.org/

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication