Paspalum scrobiculatum L.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Paspalum scrobiculatum L.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Paspalum adelogaeum Steud., Paspalum akoense Hayata, Paspalum amazonicum Trin., Paspalum auriculatum J.Presl, Pspalum borbonicum Steud.
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  หญ้าปล้องหิน 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  ricegrass paspalum, Indian paspalum

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Poaceae
    Genus  Paspalum
          Species  scrobiculatum
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

 วัชพืชปีเดียวและวัชพืชข้ามปี วัชพืชประเภทใบแคบ อายุปีเดียวหรือหลายปี ขึ้นเป็นกอไม่หนาแน่นนัก ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ แข็ง ลำต้นเหนือดินแตกเป็นกอตั้งตรง สูงประมาณ 20100 เซนติเมตร ข้อและลำต้นมีสีม่วงแดง ข้อที่อยู่ติดดินมีรากและสร้างต้นใหม่ได้ ใบเป็นแผ่นเรียวยาว มีลิ้นใบเป็นเยื่อบางๆ ตรงรอยต่อระหว่างใบกับกาบใบ ดอกออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด ช่อดอกย่อยแตกแขนงย่อย 120 แขนง เรียงอยู่บนแกนกลางแบบสลับ แขนงยาว 39 เซนติเมตร บนแขนงมีช่อดอกย่อยขนาดเล็กเรียงแน่นเป็นแถว 12 แถวบนด้านเดียวของแขนงข่อดอก ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อยเพียงดอกเดียว มีก้านสั้นมาก ผลรูปไข่กลม หรือเกือบกลม ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และเหง้า

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

สามารถทนน้ำท่วมขังได้ดี แต่ไม่ทนแล้ง พบในที่ดินแฉะ คันนา คันคลอง ขอบบ่อ ทุ่งหญ้าที่มีความชื้นในดินสูง ในแปลงพืชที่รกร้างว่างเปล่า พบเป็นวัชพืชในข้าวขึ้นน้ำ สวนยาง ปาล์มน้ำมัน มะม่วง มะละกอ ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย

การแพร่กระจาย (Distribution)

หญ้าปล้องหิน คาดว่ามีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เป็นพืชพื้นเมืองในแอฟริกา เขตร้อนของเอเชีย และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบได้ที่จังหวัดเชียงใหม่

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

Corchorus olitorius (ปอกระเจาฝักยาว : Tossa Jute, Jew's Mallow)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

หญ้าปล้องหินเป็นวัชพืชประเภทใบแคบอายุหลายฤดู การควบคุมโดยวิธีกล หรือใช้แรงงาน ต้องใช้เวลามา และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง สารกำจัดวัชพืชที่สามารถควบคุมหญ้าสะดากน้ำเค็มได้ เช่น Glyphosate, thiobencarb, haloxyfop, quizalofop, pretilachlor, butachlor, fluazifop, sethoxydim, paraquat, fluroxypyr + triclopyr สามารถควบคุมหญ้าปล้องหินได้ ขึ้นกับชนิดพืชปลูก ในคลองส่งน้ำหรือคลองชลประทานอาจใช้. Metolachlor, oxyfluorfen, prodiamine, และ pendimethalin สำหรับในนาข้าวมีสารกำจัดวัชพืชวัชพืชใหม่ๆ เช่น fenoxaprop, bispyribac-sodium, pyanchor (pyribenzoxim), bensulfuron methyl และ prosulfuron-ethyl อย่างไรก็ตาม การใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก บางครั้งอาจได้ผลลดลงเมื่อวัชพืชอายุมากขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อภายในของพืชเปลี่ยนไป คือเมื่อพืชมีอายุมากขึ้นเยื่อหุ้มเซลของเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ หนาขึ้น มีแป้งสะสมมาก ท่อลำเลียงมีการพัฒนาน้อย ทำให้สารกำจัดวัชพืชที่พ่นลงไปไม่สัมผัสกับเซล ไม่เกิดการดูดซึมสารเข้าไปในพืช ประสิทธิภาพจึงลดลง ดั้งนั้นจึงควรฉีดสารกำจัดวัชพืชในระยะที่วัชพืชยังไม่แก่ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงพิษต่อพืชปลูก และต้องศึกษาอัตรา ช่วงเวลาและวิธีการใช้ ที่ระบุในฉลากของสารกำจัดวัชพืชแต่ละชนิดให้ดีก่อนใช้

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CAB International. 2013. Invasive Species Compendium. Datasheets > Paspalum scrobiculatum (ricegrass paspalum). URL: http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid= 38955&loadmodule=datasheet&page=481&site=144
[2] Clayton, W.D., M.S. Vorontsova, K.T. Harman and H. Williamson. 2012. GrassBase - The Online World Grass Flora. URL:http://www.kew.org/data/grasses-db/www/imp07694.htm
[3] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[4] Global Invasive Species Database. 2005. Paspalum scrobiculatum (grass). URL: http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1423&lang=EN
[5] Mannetje, L.T. 2005. Paspalum conjugatum Bergius In Grassland Species Profiles. URL:http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Gbase/data/Pf000294.HTM.
[6] My Biodiversity. มปป. หญ้าปล้องหิน. URL: http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=106&id=1620
[7] USDA, ARS, National Genetic Resources Program. nd. Germplasm Resources Information Network - (GRIN) [Online Database]. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. URL: http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?26917
[8] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication