Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
ชื่อพ้อง (Synonym)  Eichhornia crassicaulis Schltdl., Eichhornia crassicaulis Schltr., Heteranthera formosa Miq., Piaropus crassipes (Mart.) Raf., Piaropus mesomelas Raf.
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ผักตบชวา สวะ
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  water hyacinth, aguapey, lagunero, pontederia azul, taruya, water orchid

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Pontederiaceae
    Genus  Eichhornia
          Species  crassipes
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

วัชพืชข้ามปี เป็นวัชพืชน้ำที่ไม่มีรากยึดเกาะ จัดอยู่ในกลุ่มวัชพืชใบกว้าง พืชลอยน้ำ มีรากอยู่ในดินโคลน มีใบกว้างใหญ่ ชูชะลูดจากลำต้นที่พอง มีดอกสีฟ้า สีม่วงหรือสีขาว มีรากเป็นขนฝอยสีดำ ความกว้างของใบมีขนาด 515 เซนติเมตร ยาว 8 นิ้ว ความสูงของลำต้นประมาณ 2 นิ้ว ถึง 3 ฟุต ขยายพันธุ์โดยการแตกไหลหรือเมล็ด เมล็ดของผักตบชวาที่ตกอยู่ในดินใต้น้ำ แม้ว่าจะจมอยู่นานเป็นปีๆ ภายหลังที่กำจัดด้วยสารเคมีไปแล้ว อาจปรากฎขึ้นมาแพร่พันธุ์อีกได้ ผักตบชวา 10 ต้น สามารถแตกไหลได้ถึง 600,000 ต้น ภายในเวลา 6 เดือน ผักตบชวามีกาบหุ้มลำต้นทำให้ปลอดภัยจากความหนาวเย็น สามารถอยู่บนบกได้นาน 3 สัปดาห์ ถึงแห้งตาย ขยายพันธุ์โดยไหลและเมล็ด

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

แหล่งน้ำ เขตร้อนหรือภูมิภาคที่มีลักษณะเหมือนเขตเมืองร้อน

การแพร่กระจาย (Distribution)

ขยายพันธุ์โดยการแตกไหลหรือเมล็ดในประเทศไทยพบได้ทั่วไป

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้ ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย เช่น Bentazone, butachlor, 2,4-D, MCPA และ oxidiazon ในข้าว nicosulphuron acetochlor ในข้าวโพด cyanazine, metolachlor, metribuzin และ cinmethylin ในถั่วเหลือง เป็นต้น.

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] James, C.S. และ ศรารัตน์ ลี้ไพบูลย์. 2540. วัชพืชน้ำกับการควบคุม. บริษัทกรีนสตาร์ไบโอเคมิสท์ จำกัด, กรุงเทพฯ. 120 หน้า.
[3] Noda, K. 1984. Major weeds in Thailand. illustrated by color. Project Mannual No.1 JICA/DOA., MOAC, Thailand. 142 pp.
[4] Plants Database. 2013. Needle and thread. Natural Resources Conservation Service (NRCS). USDA. URL: http://plants.usda.gov/java/
[5] ดวงพร สุวรรณกุล. 2543. ชีววิทยาวัชพืช พื้นฐานการจัดการวัชพืช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 8-9.
[6] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.
[7] เกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์. 2530. วัชพืช: การควบคุมกำจัด. ห.จ.ก. พ่อ-ลูก การพิมพ์, กรุงเทพฯ. หน้า 23-27.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication