Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Arundo karka Retz., Calamagrostis karka (Retz.) J.F.Gmel., Oxyanthe japonica (Steud.) Steud., Phragmites cinctus (Hook.f.) B.S.Sun, Phragmites japonicus var. prostratus (Makino) L.Liu
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  แขม อ้อเล็ก อ้อน้อย
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  common reed, phragmites, ditch reed, giant reed, reed grass, yellow cane

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Poaceae
    Genus  Phragmites
          Species  karka
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

วัชพืชข้ามปี วัชพืชประเภทใบแคบ อายุหลายปี มีลำต้นใต้ดิน (เหง้า) ทอดยาว ลำต้นเหนือดินตั้งตรง แข็ง สูงได้ถึง 3 เมตร ภายลำต้นเหนือดินกลวง ใบ แบน รูปแถบ ปลายแหลม อาจยาวถึง 60 เซนติเมตร เรียงสลับ ไม่เห็นโคนกาบใบ หูใบเป็นเนื้อยเยื่อบางๆ เป็นฝอย คล้ายขน ผิวใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลาย คล้ายขนนก ยาว 1550 เซนติเมตร สีน้ำตาล น้ำตาลม่วง ช่อดอกแตกแขนงจำนวนมาก และมีข่อดอกย่อยจำนวนกมาก เมล็ดยาว สีน้ำตาลเข้ม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และส่วนของลำต้น

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

พบขึ้นในพื้นที่ชื้นแฉะ ชายน้ำ หรือริมลำธารน้ำไหล ริมตลิ่ง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว – ดินปนทราย ทนแล้งได้ และเจริญเติบโตได้ในน้ำกร่อย ยังไม่พบเป็นวัชพืชในพื้นที่การเกษตร

การแพร่กระจาย (Distribution)

อ้อเล็ก กระมจายตัวในเขตร้อนทั่วโลก

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

    Beta vulgaris var. saccharifera (ผักกาดแดง : Beetroot, Sugarbeet)
    Brassica napus var. napus (rape, Spring canola)
    Gossypium spp. (ฝ้าย : cotton)
    Oryza sativa (ข้าว : rice)
    Saccharum officinarum (อ้อย : sugarcane)
    Solanum tuberosum (มันฝรั่ง : potato)
    Triticum aestivum (ข้าวสาลี : wheat)
    Zea mays (ข้าวโพด : corn, maize)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

อ้อเล็กเป็นวัชพืชประเภทใบแคบ อายุหลายปี การควบคุมโดยการถอนในระยะต้นอ่อนสามารถควบคุมหญ้าขจรจบได้ดี แต่ทำได้ยากในพื้นที่กว้างใหญ่ขึ้น การตัดด้วยเครื่องจักรก่อนที่จะสร้างดอก การใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชใบแคบ อายุหลายฤดู หลังจากพืชงอกแล้ว และต้นไม่สูงมากนักอาจใช้ glyphosate อย่างไรก็ตาม การใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก บางครั้งอาจได้ผลลดลงเมื่อวัชพืชอายุมากขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อภายในของพืชเปลี่ยนไป คือเมื่อพืชมีอายุมากขึ้นเยื่อหุ้มเซลของเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ หนาขึ้น มีแป้งสะสมมาก ท่อลำเลียงมีการพัฒนาน้อย ทำให้สารกำจัดวัชพืชที่พ่นลงไปไม่สัมผัสกับเซล ไม่เกิดการดูดซึมสารเข้าไปในพืช ประสิทธิภาพจึงลดลง ดั้งนั้นจึงควรฉีดสารกำจัดวัชพืชในระยะที่วัชพืชยังไม่แก่ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงพิษต่อพืชปลูก และต้องศึกษาอัตรา ช่วงเวลาและวิธีการใช้ ที่ระบุในฉลากของสารกำจัดวัชพืชแต่ละชนิดให้ดีก่อนใช้

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CAB International. 2013. Invasive Species Compendium. Datasheets > Pennisetum pedicellatum (deenanath grass). URL: http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=40514&loadmodule=datasheet&page=481&site=144
[2] Clayton, W.D., M.S. Vorontsova, K.T. Harman and H. Williamson. 2012. GrassBase - The Online World Grass Flora. URL:http://www.kew.org/data/grasses-db/www/imp07985.htm
[3] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[4] Global Invasive Species Database. 2005. Paspalum scrobiculatum (grass). URL: http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1423&lang=EN
[5] Harada, J., H. Shibayama and H. Morita. 1996. Weeds in the Tropics. Association for International Cooperation of Agriculture & Forestry, Japan. Sanbi Printing. 304 p.
[6] Mannetje, L.T. 2005. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Tran In Grassland Species Profiles. URL:http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Gbase/data/PF000308.HTM.
[7] Plants Database. 2013. Needle and thread. Natural Resources Conservation Service (NRCS). USDA. URL: http://plants.usda.gov/java/
[8] Scher, J.L. and D.S. Walters. 2010. Federal noxious weed disseminules of the U.S. Factsheets: Saccharum spontaneum L. California Department of Food and Agriculture, and Center for Plant Health Science and Technology, USDA, APHIS, PPQ. URL:http://itp.lucidcentral.org/id/fnw/key/FNW_Grasses/Media/Html/ fact_sheets/Rottboellia_cochinchinensis.htm
[9] USDA, ARS, National Genetic Resources Program. nd. Germplasm Resources Information Network - (GRIN) [Online Database]. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. URL: http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?28091
[10] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication