Crassocephalum crepidioides (Benth.) s.Moore

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Crassocephalum crepidioides (Benth.) s.Moore
ชื่อพ้อง (Synonym)  Crassocephalum crepidioides f. crepidioides, Crassocephalum crepidioides var. crepidioides, Crassocephalum crepidioides var. lutea Steen., Crassocephalum crepidioides f. luteum (Steen.) Belcher, Gynura crepidioides Benth.
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ลำพาสี
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Asteraceae
    Genus  Crassocephalum
          Species  crepidioides
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

วัชพืชใบกว้าง อายุปีเดียว พืชล้มลุกฤดูเดียว สูง 6080 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 36 ซม. ยาว 615 ซม. โคนใบเรียวแคบเป็นก้านใบ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักหรือเว้าเป็นแฉกบริเวณฐานใบ ดอกสีขาวแกมสีส้มออกเป็นช่อที่ปลายยอด ก้านช่ออ่อน ช่อหนึ่งมี 35 กลุ่มดอก รูปทรงกระบอกยาวประมาณ 2 ซม. ที่ส่วนโคนมีใบประดับคล้ายเกล็ดหุ้ม ดอกย่อยอยู่รวมกันเป็นกระจุก มีเกสรผู้ 5 อัน โคนเชื่อมติดกัน ผลขนาดเล็กมาก รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 1 ซม. มีขนฟูสีขาวเป็นพู่ที่ปลาย น้ำหนักเบา ปลิวไปได้ตามลม

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

พบขึ้นตามพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เป็นวัชพืชในพืชไร่ พืชผักทั่วไป โดยเฉพาะในดินที่มีความชุ่มชื้นมาก

การแพร่กระจาย (Distribution)

-

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

    Zingiber officinale (ขิง : ginger)
    Camellia sinensis (ชา : tea)
    Oryza sativa (ข้าว : rice)
    Citrus spp. (พืชตระกูลส้ม )
    Colocasia esculenta (เผือก : taro)
    Ipomoea batatas (มันเทศ : sweet potato)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้ ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย เช่น Bentazone, butachlor, 2,4-D, MCPA และ oxidiazon ในข้าว nicosulphuron acetochlor ในข้าวโพด cyanazine, metolachlor, metribuzin และ cinmethylin ในถั่วเหลือง เป็นต้น.

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.
[3] ระบบสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2555. URL:http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_page.asp

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication