Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Andropogon acicularis Willd., Andropogon aciculatus Retz., Andropogon javanicus Steud., Andropogon subulatus J.Presl, Centrophorum chinense Trin.
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  หญ้าเจ้าชู้ 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  pilipiliula

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Poaceae
    Genus  Chrysopogon Trin.
          Species  aciculatus
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

วัชพืชประเภทใบแคบ อายุหลายปี แตกกอแผ่กว้าง มีไหลทอดนอนสั้นๆ เลื้อยไปตามพื้นดิน และมีรากตามข้อ สูง 30 เซนติเมตร กาบใบเกลี้ยง ใบสั้นแคบ ขอบใบเป็นคลื่นและสากคาย ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด เป็นช่อแบบกระจะเชิงประกอบ แตกช่อแขนงย่อยเรียงเป็นวงรอบแกนกลางเป็นชั้นๆ ช่อดอกย่อยสีม่วงแดงอยู่เป็นกลุ่ม มี 3 ดอกย่อย กาบล่างของดอกย่อยบนปลายเป็นรยางค์แข็ง ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และไหล  

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

มักพบขึ้นในที่เปิด เช่น สนามหญ้า ไหล่ทาง ที่น้ำไม่ท่วมขัง สามารถทนแล้งได้ดี

การแพร่กระจาย (Distribution)

หญ้าเจ้าชู้มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย เมล็ด (ผลแห้ง) ของหญ้าเจ้าชู้สามารถติดไปกับเสื้อผ้า ขนสัตว์ หรือสัมภาระต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากรยางค์แข็งที่ปลายผลมีปลายแหลม สามารถแทงผ่านเสื้อผ้าได้ง่าย และทำให้ระคายเคืองผิวหนังได้ ทำให้สามารถแพร่กระจายออกไปจากแหล่งเดิม เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม ก็จะงอกเป็นต้นใหม่เจริญเติบโตต่อไปได้หญ้าเจ้าชู้ มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบตั้งแต่อินเดีย พม่า ไทย จีน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย และออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

    Camellia sinensis (ชา : tea)
    Hevea brasiliensis (ยาง : rubber)
    Nicotiana tabacum (ยาสูบ : tobacco)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก ควบคุมด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่ไม่มีการเพาะปลูก เช่น รอบอาคาร ที่สาธารณประโยชน์ ใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น glyphosate หรือ paraquat พ่นในระยะที่เป็นต้นอ่อน หากเป็นพื้นที่การเกษตร มีการเพาะปลูก เช่น ในพืชไร่ ในสวนไม้ผล สนามหญ้า ต้องระวังไม่ให้ได้รับสารกำจัดวัชพืช ขณะฉีดพ่น หรือเลือกชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูกชนิดนั้นๆ (ศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Clayton, W.D., M.S. Vorontsova, K.T. Harman and H. Williamson. 2012. GrassBase - The Online World Grass Flora. URL:http://www.kew.org/data/grasses-db/www/imp02267.html
[2] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[3] Plants Database. 2013. Needle and thread. Natural Resources Conservation Service (NRCS). USDA. URL: http://plants.usda.gov/java/
[4] Scher, J.L. and D.S. Walters. 2010. Federal noxious weed disseminules of the U.S. California. Department of Food and Agriculture, and Center for Plant Health Science and Technology, USDA, APHIS, PPQ. Chrysopogon aciculatis (Retz.) Trin. URL: http://itp.lucidcentral.org/id/fnw/key/FNW_Grasses/ Media/Html/fact_sheets/Chrysopogon_aciculatis.htm
[5] The Plant List. 2010. Version 1. Cenchrus brownie Roem. & Schult. Published on the Internet. URL: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-405042
[6] USDA, ARS, National Genetic Resources Program. nd. Germplasm Resources Information Network - (GRIN) [Online Database]. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. URL: http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?10501
[7] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.
[8] สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย. มปป. วัชพืชสามัญภาคกลาง. ฟันนี่พับบลิชชิ่ง. 135 หน้า.
[9] สารานุกรมพืชในประเทศไทย สำนักงานหอพรรณไม้. 2555. URL: http://web3.dnp.go.th/botany/dictindex.aspx
[10] โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 2549. พฤกษศาสตร์: ไม้พื้นล่าง: หญ้าเจ้าชู้. URL:http://www.kanchanapisek.or.th/kp14/project_dev/project_area/Ratburi/plant_page21.php?plantid=158&page=7

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication