Ustilago maydis (DC.) Corda 

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Ustilago maydis (DC.) Corda 
ชื่อพ้อง (Synonym)  Lycoperdon zeae Beckm., Hannov. Mag.
Uredo maydis (DC.)
Uredo segetum f. zeae-maydis DC.
Uredo segetum var. mays-zeae DC.
Uredo zeae Schwein. (DC.)
Uredo zeae-mays DC.
Ustilago carbo-maydis Phillipar.
Ustilago zeae (Link) Unger
Ustilago zeae-mays (DC.) Magnus

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Basidiomycota
    Class  Ustilaginomycetes
       Order  Ustilaginales
          Family  Ustilaginaceae
             Genus  Ustilago
             Species  Ustilago maydis
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคราเขม่าดำ
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  common smut of maize

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

พบส่วนของ Smut galls ซึ่งเป็นเม็ดสีดา บนอวัยวะของพืชที่เหนือพื้นดินขึ้นมา
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ดอก / ใบ / เมล็ด / ลาต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

-หัว / ใบ /ลำต้น
-ดิน / ลม

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Georgia (Republic of), India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Korea (DPR), Korea (Republic of), Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Saudi Arabi, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, Vietnam, Yemen
Africa: Congo Democratic Republic, Cote d'lvoire, Egypt,  Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Libya, Madagascar,  Morocco, Mozambique, Nigeria, South Africa, Sudan, Tanzania, Zimbabwe
North America: Burmuda, Canada, Mexico, USA (restricted distribution)
Central America and Caribbean: Antigua and Barbuda, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago
South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela 
Europe: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal , Romania, Russian Federation, Spain, Sweden, United Kingdom, Yugoslavia
Oceania:  American Samoa, Australia, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Solomon Islands
 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

อากาศแห้ง อุณหภูมิ 26-34 องศาเซลเซียส

วิธีการควบคุม (Control measure)

-หมั่นตรวจดูไร่ เมื่อพบพืชแสดงอาการรีบเก็บส่วนที่เป็นโรคเผาทาลายก่อนที่สปอร์จะแตกออกมา
-ปลูกพืชหมุนเวียนในแหล่งที่มีโรคระบาด ควรปลูกพืชอื่นแทนข้าวโพดอย่างน้อย 1ปี ใส่ปุ๋ยอินทรียวัตถุลงดิน เพื่อให้ต้นข้าวโพดแข็งแรง ต้านทานต่อโรคได้ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณสูง
-ปลูกพันธุ์ต้านทานโรค หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] นิพนธ์ วิสารทานนท์. 2552. คู่มือการวินิจฉัยโรคพืช เชื้อสาเหตุ และคำแนะนำในการป้องกันกำจัด. เอกสารประกอบการเรียน วิชาวินิจฉัยโรคพืช (01008481) ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[2] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication