Colletotrichum capsici (Syd. & P. Syd.) E.J. Butler & Bisby

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Colletotrichum capsici (Syd. & P. Syd.) E.J. Butler & Bisby
ชื่อพ้อง (Synonym)  Vermicularia capsici, Steirochaete capsici

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Ascomycota
    Class  Sordariomycetes
       Order  Glomerellales
          Family  Glomerellaceae
             Genus  Colletotrichum
             Species  capsici
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคแอนแทรกโนสพริก
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  anthracnose of pepper

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

เกิดแผลยุบตัวบนผลสีน้ำตาลดำ และสร้างกลุ่ม acervulus  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันบริเวณแผล โดยบนส่วนของ acervuus เชื้อสร้างกลุ่มสปอร์สีเทาดำ ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

พริกชี้ฟ้า, พริกเดือยไก่, พริกหนุ่ม, พริกหลวง, พริกมัน, พริกเหลือง, พริกแล้ง : Cayenne pepper, chili spur pepper, long fed pepper, spur pepper (Capsicum annuum var. acuminatum)
พริก : (Capsicum spp.)
(มะละกอ : papaya (Carica papaya)
เบญจมาศ : Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium)
ขม้นอ้อย : Zedoary, Luya-Luyahan (Curcuma zedoaria)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
พลู, พลูจีน, พลูเหลือง, พลูทอง, พลูทางหลาง : Betel (Piper betle)
ถั่วฝักยาว : yardlong bean, asparagus bean (Vigna unguiculata sesquipedalis)
อัญชัน : Blue PeaButterfly Pea (Clitoria ternatea)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ลำต้น ผล และเมล็ด

การแพร่กระจาย (Distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

-คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์จากผลพริกที่ไม่เป็นโรค ไม่ควรปลูกพริกในระยะชิดมากเกิดไป กำจัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งไป
-คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนปลูกด้วยสาร แมนโคเซ็บ ไดเทนเอ็ม45 ชนิดสีแดง
-พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมื่อพบโรค

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CABI/EPPO. 2002. Meloidogyne hapla. Distribution Maps of Plant Diseases, No. 853. Wallingford, UK: CAB International.
[2] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[3] McMullan, M. and J. Livsey. 2007. Guide: Pest and Diseases. URL http://www.thechileman.org/guide_disease.php, written by Mark McMullan
[4] Naqvi, S.A.M.H. 2004. Disease of fruits and vegetables diagnosis and management volume II. National Research Centre for Citrus (Indian Council of Agricultural Research), Nagpur, Maharashtra, India.
[5] Pernezny, K., P. Roberts, J. Murphy and N. Goldberg. 2003. Compendium of pepper diseases. The American Phytopathological Society: St. Paul. URL http://www.apsnet.org/online/commonname/pepper.asp
[6] Roberts, R.G. and J.P. Snow. 1990. Morphological and pathological studies of Colletotrichum capsici and C. indicum. Mycologia 82 (1): 82-90.
[7] Sangchote, S. and P. Juangbhanich. 1984. Seed transmission of Colletotrichum capsici on pepper (Capsicum spp.). Kasetsart Journal Natural Sciences 18 (1): 7-13.
[8] USDA-APHIS-PPQ-CPHST-PERAL. 2004. Importation of fresh pepper fruit with stems (Capsicum annuum L., C. frutescen L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz and Pav. and C. chinense Jacq.) from Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Center for Plant Health Science and Technology (CPHST) and Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory (PERAL), Raleigh, NC.
[9] Uangbhanich, P. and C. Chana. 1975. Efficacy of some fungicides against seed-borne infection of Colletotrichum anthracnose and ripe rot of pepper (Capsicum frutescens). Kasetsart Journal 9 (2): 115-118.
[10] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.
[11] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2551. โรคและแมลงของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
[12] ศิริพงษ์ และ พรพิมล อธิปัญญาคม. 2554. โรคแอนแทรคโนสของพริก, หน้า 3-4. ใน โรคผัดและการป้องกันกำจัด. กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. 153 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication