Choanephora cucurbitarum (Berk. & Ravenel) Thaxt.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Choanephora cucurbitarum (Berk. & Ravenel) Thaxt.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Choanephora americana, Choanephora heterospora , Choanephora infundibulifera f. cucurbitarum, Choanephora mandshurica,  Choanephora simsonii, Choanephorella cucurbitarum, Cunninghamella mandshuric, Mucor cucurbitarum, Mucor curtus, Rhopalomyces cucurbitarum , Rhopalomyces elegans var. cucurbitarum

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Zygomycota
    Class  Zygomycetes
       Order  Mucorales
          Family  Choanephoraceae
             Genus  Choanephora
             Species  cucurbitarum
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคเน่าเปียกแตง
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  choanephora fruit rot

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

เน่า ยอดแห้งตาย มีเชื้อราปกคลุม บริเวณที่เป็นโรคเป็นจุดสีดำเท่าหัวเข็มหมุดฉ่ำน้ำ มักเป็นบริเวณยอดอ่อน ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล, ส่วนเจริญ, ดอก, ใบ, เมล็ด, ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
ถั่วลันเตา : pea, garden pea (Pisum sativum)
ถั่วเขียว : Mung BeanGreen BeanGreen GramGolden Gram (Vigna radiata)
ถั่วพุ่ม : cowpea (Vigna sinensis)
ถั่วฝักยาว : yardlong bean, asparagus bean (Vigna sinensis var. sesquipedalis)
แตงไทย, เมล่อน : muskmelon (Cucumis melo)
แตง, แตงกวา : cucumber (Cucumis sativus)
บวบเหลี่ยม : angled loofah (Luffa acutangula)
บวบหอม, บวบกลม : Sponge gourd, smooth loofah (Luffa cylindrica)
มะระ : bitter gourd (Momordica charantia)
มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)
พืชสกุลผักโขม : amaranth (Amaranthus sp.)
พืชสกุลพริก : (Capsicum sp.)
มะละกอ : papaya/pawpaw (Carica papaya)
แตงโม : watermelon (Citrullus lanatus)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ขนุน : jackfruit (Artocarpus heterophyllus)
ข้าว : rice (Oryza sativa)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

-ดอก, ผล, ใบ, ลำต้น, เมล็ด
-ซากพืช

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, China, India, Indonesia, Korea (Republic of), Malaysia, Oman, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand
Africa: Benin, Congo (restricted distribution), Egypt, Ghana, Guinea, Kenya, Malawi, Mauritius, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Tanzania (restricted distribution), Zimbabwe
North America:  USA
Central America and Caribbean:  Cuba, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Trinidad and Tobago, United States Virgin Islands
South America:  Brazil, Colombia, Peru, Venezuela 
Oceania:  Australia, Fiji, French Polynesia, New Caledonia,  Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu
 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

ร้อน ชื้น

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ใช้ศัตรูปฏิปักษ์
-กำจัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งไป

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Naqvi, S.A.M.H. 2004. Disease of fruits and vegetables diagnosis and management volume II. National Research Centre for Citrus (Indian Council of Agricultural Research), Nagpur, Maharashtra, India.
[3] Pernezny, K., P. Roberts, J. Murphy and N. Goldberg. 2003. Compendium of pepper diseases. The American Phytopathological Society: St. Paul. URL http://www.apsnet.org/online/commonname/pepper.asp
[4] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.
[5] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2551. โรคและแมลงของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
[6] สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร. 2549. พริก: การผลิต การจัดการ และการปรับปรุงพันธุ์ (Advance agriculture technology and supplies).

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication