Sporisorium scitamineum (Syd.) M. Piepenbr., M.Stoll & Oberw.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Sporisorium scitamineum (Syd.) M. Piepenbr., M.Stoll & Oberw.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Sphacelotheca miscanthi W.Y. Yen
Sporisorium miscanthi (W.Y. Yen) L. Guo
Ustilago amadelpha Syd., P. Syd. & E.J. Butler
Ustilago amadelpha var. amadelpha
Ustilago sacchari
Rabenh.
Ustilago scitaminea Syd.
Ustilago scitaminea var. sacchari-barberi Mundk.
Ustilago scitaminea var. sacchari-officinarum Mundk.
Ustilago scitaminea var. scitaminea

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Basidiomycota
    Class  Ustilaginomycetes
       Order  Ustilaginales
          Family  Ustilaginaceae
             Genus  Ustilago
             Species  Sporisorium scitamineum
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคแส้ดำ
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  sugarcane smut

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ราสร้างสปอร์สีดำจำนวนมากมายภายในเนื้อเยื่อของใบยอดสุดที่ม้วนอยู่ มีเยื่อบาง ๆ หุ้มอยู่ ต่อมาเยื่อหุ้มหลุดออก พบผงสปอร์สีดำปกคลุมส่วนของใบยอดกำลังม้วนแน่นจนมีลักษณะเป็นก้านแข็งยาวคล้ายแส้, กออ้อยที่เป็นรุนแรงจะแคระแกร็น แตกกอมา ใบเล็กแคบ ข้อสั้น ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ดอก, ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

-ดอก / ใบ / ลำต้น
-ลม / ฝน / ดิน / ซากพืช / ตอเก่า

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, China (restricted distribution), India, Indonesia, Iran, Japan, Jordan, Kazakhstan,  Malaysia (restricted distribution), Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turkmenistan (restricted distribution), Vietnam
Africa:  Burkina Faso, Cameroon, Chad, Congo, Congo Democratic Republic, Cote d'lvoire, Egypt, Ethiopia, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Morocco (restricted distribution), Mozambique, Niger, Nigeria, Reunion, Senegal, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe
North America: Mexico, USA (restricted distribution)
Central America and Caribbean:  Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Trinidad and Tobago
South America: Argentina (restricted distribution), Bolivia (restricted distribution) , Brazil (restricted distribution), Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela 
Europe:  Portugal
Oceania:  Australia (Restricted distribution)

 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

อากาศชื้น

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ควรมีการอบท่อนพันธุ์ด้วยความร้อนหรือยาฆ่าเชื้อรา หรือยาฆ่าแมลงก่อนนำไปปลูก
-เลือกใช้ท่อนพันธุ์ต้านทาน เช่น อู่ทอง1 อู่ทอง2 อู่ทอง3 ไม่ควรใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาดในพื้นที่มีโรคระบาด ควรแช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีเช่น Triadimefon, propiconazole

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] นิพนธ์ วิสารทานนท์. 2552. คู่มือการวินิจฉัยโรคพืช เชื้อสาเหตุ และคำแนะนำในการป้องกันกำจัด. เอกสารประกอบการเรียน วิชาวินิจฉัยโรคพืช (01008481) ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[2] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication