Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire
ชื่อพ้อง (Synonym)  Alternaria brassicae f. microspora, Alternaria brassicae var. minor, Alternaria circinans, Alternaria oleracea, Helminthosporium brassicae, Helminthosporium brassicicola, Macrosporium cheiranthi var. circinans, Macrosporium circinans, Macrosporium commune var. circinans, Polydesmus exitiosus f. alternarioides, Polydesmus exitiosus f. luxuriosum, Sporidesmium exitiosum f. alternarioides, Sporidesmium exitiosum f. luxuriosum, Sporidesmium septorioides

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Ascomycota
    Class  Dothideomycetes
       Order  Pleosporales
          Family  Pleosporaceae
             Genus  Alternaria
             Species  brassicicola
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบจุด
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  dark leaf spot of cabbage

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

เชื้อเข้าทำลายตั้งแต่ระยะกล้า กล้าจะเน่าตาย หรือแคะแกรน ทำลายตอนต้นโต เกิดอาการจุดเล็ก ๆ ที่ใบในระยะเริ่มต้น สภาพแวดล้อมเหมาะสมจะทำให้เกิดแผลขยายออกเป็นวงกลมสีน้ำตาลหรือดำซ้อนกันหลายชั้น ต่อมาเนื้อเยื่อตรงกลางจะบางมีขนาดไม่สม่ำเสมอ แผลจะขยายลามติดกัน  ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล, ดอก, ใบ, เมล็ด, ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

แตงไทย, เมล่อน : muskmelon (Cucumis melo)
แตง, แตงกวา : cucumber (Cucumis sativus)
ถั่วแขก, ถั่วแดงหลวง : common bean, red kidney bean, kidney bean (Phaseolus vulgaris)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
ถั่วปากอ้า : broad bean (Vicia faba)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

กระเจี๊ยบเขียว : okra (Abelmoschus esculentus)
กะหล่ำปลี : cabbage (Brassica oleracea )
คะน้า : Chinese kale (Brassica alboglabra)
บล๊อคโคลี่ : broccoli (Brassica oleracea var. italica)
ฉัตรทอง : Hollyhock (Althaea rosea)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ดอก, ใบ, เมล็ด, ซากพืช
ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า สปอร์แพร่กระจายไปตามลม น้ำ แมลง สัตว์ มนุษย์

การแพร่กระจาย (Distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

อากาศเย็น และความชื้นสูง

วิธีการควบคุม (Control measure)

-กำจัดซากพืช
-ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ต้านทานหรือปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้ำอุ่น 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที
-หลีกเลี่ยงการปลูกผักกาดหรือกระหล่ำต่าง ๆ ลงในดินที่เคยปลูก และมีโรคระบาดมาก่อนอย่างน้อย 3-4 ปี 
-กำจัดทำลายวัชพืชในแปลงปลูก 
-พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมื่อพบโรค ได้แก่ แมนโคเซ็บ หรือ โคเทนเอ็ม 45 มาเน็บ ซีเน็บ และเฟอร์เบม

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CABI. 2007. Crop Protection Compendium. CAB International, Wallingford UK. URL http://www.cabicompendium.org/cpc/home.asp
[2] CABI/EPPO. 1999. Distribution Maps of Plant Diseases. Map No. 457 (Edition 4). Wallingford, UK: CAB International.
[3] EPPO. 2006. PQR database (version 4.5). Paris, France: European and Mediterranean Plant Protection Organization. URL www.eppo.org
[4] Pattanamahakul, P. and R.N. Strange. 1999. Identification and toxicity of alternaria brassicicola, the causal agent of dark leaf spot disease of Brassica species grown in Thailand. Plant Pathol. 48 (6): 749-755.
[5] พรพิมล อธิปัญญาคม. 2554. โรคใบจุด, หน้า 96. ใน โรคผักและการป้องกันกำจัด. กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร. 153 หน้า

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication