Sclerotium rolfsii Sacc.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Sclerotium rolfsii Sacc.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Athelia rolfsii [teleomorph], Botryobasidium rolfsii, Corticium centrifugum, Hypochnus centrifugus, Pellicularia rolfsii [teleomorph], Sclerotium rolfsii [teleomorph], Sclerotium rolfsii var. rolfsii

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Basidiomycota
    Class  Agaricomycetes
       Order  Polyporales
          Family  Corticiaceae
             Genus  Sclerotium
             Species  rolfsii
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรครากเน่า โคนเน่า
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  sclerotium rot

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

เนื่อเยื่อตาย แผลเน่า มีเชื่อราปกคลุมผล ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ดอก, ใบ, ราก, เมล็ด, ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หอมหัวใหญ่ : onion (Allium cepa)
กระเทียม : garlic (Allium sativum)
ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
ถั่วแขก, ถั่วแดงหลวง : common bean, red kidney bean, kidney bean (Phaseolus vulgaris)
ถั่วลันเตา : pea, garden pea (Pisum sativum)
ถั่วพู : winged bean (Psophocarpus tetragonolobus)
ถั่วเขียว : Mung BeanGreen BeanGreen GramGolden Gram (Vigna radiata)
ถั่วพุ่ม : cowpea (Vigna unguiculata)
ถั่วฝักยาว : yard long bean (Vigna sesquipedalis)
กะหล่ำดอก : cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)
พริก : (Capsicum spp.)
เบญจมาศ : Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium)
คาร์เนชั่น : carnation (Dianthus caryophyllus)
ทานตะวัน : common sunflower (Helianthus annuus)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
วงศ์ Orchidaceae, ไม้วงศ์กล้วยไม้ : Orchidaceae (Orchidaceae)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

หัว, ดอก, ผล, ส่วนเจริญ, ใบ, ราก, ลำต้น, เมล็ด

การแพร่กระจาย (Distribution)

-

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

แห้ง ความชื้นต่ำ

วิธีการควบคุม (Control measure)

-

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] AVRDC. 2009. Tomato Diseases. AVRDC – The World Vegetable Center, Taiwan. URL http://www.avrdc.org
[2] BATS-PPQ-APHIS-USDA. 1996. Importation of fresh pepper fruit, Capsicum annuum from Chile into the United States. Biological Assessment and Taxonomic Support (BATS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and U.S. Department of Agriculture (USDA), Riverdale, MD.
[3] BATS-PPQ-APHIS. 1997. Importation of pepper fruit Capsicum spp. from Spain into the United States. Biological Assessment and Taxonomic Support (BATS), Plant Protection and Quarantine (PPQ) and Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Riverdal, MD.
[4] CMI. 1992. Distribution Maps of Plant Diseases. Edition 4. Wallingford, UK: CAB International.
[5] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[6] MAF Biosecurity New Zealand. 2005. Maize pest. URL http://www.biosecurity.govt.nz/pest/search
[7] Naqvi, S.A.M.H. 2004. Disease of fruits and vegetables diagnosis and management volume II. National Research Centre for Citrus (Indian Council of Agricultural Research), Nagpur, Maharashtra, India.
[8] Nasir, M., D.B. Letham, S.J. Singh and P.J. Wilcock. 1998. Maize diseases of Australia and the world. Australian Quarantine and Inspection Service, Australia.
[9] Reddy, L.J., S.N. Nigam, P. Subrahmanyam, A.G.S. Reddy, D. McDonald, R.W. Gibbons and V. Pentaiah. 1992. Registration of 'ICGV 87160' peanut. Crop Sci. 32 (4): 1075.
[10] USDA-APHIS-PPQ-CPHST-PERAL. 2004. Importation of fresh pepper fruit with stems (Capsicum annuum L., C. frutescen L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz and Pav. and C. chinense Jacq.) from Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Center for Plant Health Science and Technology (CPHST) and Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory (PERAL), Raleigh, NC.
[11] USDA-APHIS-PPQ. 2000. Importation of pepper (Capsicum spp.) fruit from New Zealand into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and Plant Protection and Quarantine (PPQ). Riverdale, MD.
[12] กรมวิชาการเกษตร. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
[13] กรมส่งเสริมการเกษตร. 2552. URL http://www.doae.go.th/
[14] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.
[15] พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2551. โรคและแมลงของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication