Alternaria solani (Ellis & G. Martin) L.R. Jones & Grout

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Alternaria solani (Ellis & G. Martin) L.R. Jones & Grout
ชื่อพ้อง (Synonym)  Alternaria dauci f.sp. solani; Alternaria porri f.sp. solani; Macrosporium solani

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Ascomycota
    Class  Dothideomycetes
       Order  Pleosporales
          Family  Pleosporaceae
             Genus  Alternaria
             Species  solani
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบแห้ง
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  early blight of potato and tomato

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

เมื่อเชื้อเข้าทำลาย สังเกตได้จากใบแก่เริ่มจากเป็นจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาล แผลค่อนข้างกลมแล้วขยายใหญ่ ออกไป การขยายตัวของจุดจะปรากฏรอยการเจริญของแผลเป็นวงสีน้ำตาลซ้อน ๆ กันออกไป ถ้าเกิดบนกิ่ง ลักษณะแผลรียาวไปตามลำต้น สีน้ำตาลปนดำเป็นวงซ้อน ๆ กัน ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล, ใบ, ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)
มะเขือยาว : egg plant (Solanum melongena)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

เชื้อสาเหตุโรคนี้สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้ โรคนี้จะเกิดมากในสภาพที่ความชื้นและ อุณหภูมิสูง ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาดของโรคมาก ๆ จะทำให้อาการจุดวงขยายตัวอย่างรวดเร็วจนต่อเนื่องกันเกิดเป็นอาการใบแห้ง

การแพร่กระจาย (Distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

-คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่สามารถกำจัดเชื้อสาเหตุที่ติดมากับ เมล็ดพันธุ์ได้ เช่น แมนโคเซบ ไอโพรไดโอน
-ถ้าระบาดในแปลงปลูก พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิด เช่น ไอโพรไดโอน คลอโรทาโลนิล

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] BATS-PPQ-APHIS-USDA. 1996. Importation of fresh pepper fruit, Capsicum annuum from Chile into the United States. Biological Assessment and Taxonomic Support (BATS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and U.S. Department of Agriculture (USDA), Riverdale, MD.
[2] CABI. 2007. Crop Protection Compendium. CAB International, Wallingford UK. URL http://www.cabicompendium.org/cpc/home.asp
[3] Jones, J.B., J.P. Jones, R.E. Stall and T.A. Zitter.1991. Compendium of Tomato Diseases. The American Phytopathological Society. 3340 pilot Knob Road Rt. Paul, Minnesota 55121, U.S.A. URL http://entoplp.okstate.edu/ddd/insects/cornearworm.htm
[4] Kennelly, M. 2009. Tomato leaf and fruit diseases and disorders. Plant pathology, Kansas State University, L-721.
[5] Naqvi, S.A.M.H. 2004. Disease of fruits and vegetables diagnosis and management volume II. National Research Centre for Citrus (Indian Council of Agricultural Research), Nagpur, Maharashtra, India.
[6] Nysaes-cornell. 2009. Tomato. Cornell University, College of Agriculture and Life Science, New York State Agricultural Experiment Station, 630 West North Street, Geneva, New York 14456. URL http://www.nysaes.cornell.edu/pubs/ask/tomato_qa.html
[7] USDA-APHIS-PPQ. 2000. Importation of pepper (Capsicum spp.) fruit from New Zealand into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and Plant Protection and Quarantine (PPQ). Riverdale, MD.
[8] กรมวิชาการเกษตร. 2552. คู่มือโรคผัก. สำนักพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 153 หน้า.
[9] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication