Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid
ชื่อพ้อง (Synonym)  Botryodiplodia phaseoli (Maubl.) Thirum
Dothiorella cajani Syd., P. Syd. & E. J. Butl.
Macrophoma cajani Syd., P. Syd. & E. J. Butl.
Macrophoma corchori Sawada
Macrophoma phaseoli Maubl.
Macrophoma phaseolina Tassi
Macrophoma sesami Sawada
Macrophomina phaseoli (Maubl.) S. F. Ashby
Macrophomina philippines Petr.
Rhizoctonia bataticola [anamorph] (Taubenh.) E. J. Butler
Rhizoctonia lamellifera Small
Sclerotium bataticola Taubenh.

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Ascomycota
    Class  Dothideomycetes
       Order  Botryosphaeriales
          Family  Botryosphaeria
             Genus  Macrophomina
             Species  Macrophomina phaseolina
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  ashy stem blight, ashy stem decay of bean/tobacco, blight of bean/tobacco, root rot of bean/tobacco, charcoal rot of bean

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ใบเปลี่ยนสี เหี่ยว รากเน่า ลำต้นซีด แห้งตาย
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ / ราก / เมล็ด / ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หอมหัวใหญ่ : onion (Allium cepa)
กระเทียม : garlic (Allium sativum)
ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ถั่วมะแฮะ, ถั่วแระ : pigeon pea (Cajanus cajan)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
แตงโม : watermelon (Citrullus lanatus)
มะพร้าว : coconut (Cocos nucifera)
แตง, แตงกวา : cucumber (Cucumis sativus)
มะม่วง : mango (Mangifera indica)
อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)
งา : sesame (Sesamum indicum)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
ถั่วเขียว : Mung BeanGreen BeanGreen GramGolden Gram (Vigna radiata)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

หัว /  ดอก / ผล / ใบ / ราก / ลำต้น / เมล็ด

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Georgia (Republic of), India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Korea (Republic of), Kuwait, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turkey, Yemen
Africa: Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Congo Democratic Republic, Cote d'lvoire, Egypt, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea, Kenya, Libya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
North America: Canada, Mexico, USA
Central America and Caribbean: Bahamas, Cuba, Dominica, El Salvador, Guadeloupe, Honduras, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad and Tobago
South America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Guyana, Peru, Uruguay, Venezuela 
Europe:  Austria, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands,  Romania, Slovakia, Spain, Switzerland, United Kingdom, Yugoslavia
Oceania:  Australia, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Solomon Islands
 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

วิธีการควบคุม (Control measure)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] BATS-PPQ-APHIS. 1997. Importation of pepper fruit Capsicum spp. from Spain into the United States. Biological Assessment and Taxonomic Support (BATS), Plant Protection and Quarantine (PPQ) and Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Riverdal, MD.
[2] CIMMYT. 2013. Welcome to Maize Doctor. URL http://maizedoctor.cimmyt.org/index.php
[3] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[4] MAF Biosecurity New Zealand. 2005. Maize pest. URL http://www.biosecurity.govt.nz/pest/search
[5] Nasir, M., D.B. Letham, S.J. Singh and P.J. Wilcock. 1998. Maize diseases of Australia and the world. Australian Quarantine and Inspection Service, Australia.
[6] Pernezny, K., P. Roberts, J. Murphy and N. Goldberg. 2003. Compendium of pepper diseases. The American Phytopathological Society: St. Paul. URL http://www.apsnet.org/online/commonname/pepper.asp
[7] USDA-APHIS-PPQ-CPHST-PERAL. 2004. Importation of fresh pepper fruit with stems (Capsicum annuum L., C. frutescen L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz and Pav. and C. chinense Jacq.) from Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Center for Plant Health Science and Technology (CPHST) and Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory (PERAL), Raleigh, NC.
[8] USDA-APHIS-PPQ. 2000. Importation of pepper (Capsicum spp.) fruit from New Zealand into the United states. Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and Plant Protection and Quarantine (PPQ).Riverdal, MD.
[9] UniProt Taxonomy. 2012. URL http://www.uniprot.org/taxonomy/
[10] กรมวิชาการเกษตร. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
[11] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication