Phytophthora palmivora (E.J. Butler) E.J. Butler

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Phytophthora palmivora (E.J. Butler) E.J. Butler
ชื่อพ้อง (Synonym)  Phytophthora arecae (L. C. Coleman) Pethybr.
Phytophthora cactorum var.arecae (L. C. Coleman) Sacc. & Trotter
Phytophthora faberi Maubl.
Phytophthora hevae A. W. Thomps.
Phytophthora omnivora var.arecae L. C. Coleman
Phytophthora palmivora var.heveae (A. W. Thomps.) Orellana
Phytophthora palmivora var.theobromae (L. C. Coleman) Orellana
Phytophthora theobromae L. C. Coleman

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Oomycota
    Class  Peronosporomycetes
       Order  Peronosporales
          Family  Pythiaceae
             Genus  Phytophthora
             Species  Phytophthora palmivora
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคผลร่วง
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  coconut budrot

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

แผลสีดำถึงน้ำตาลบนผล มียางไหล และแห้ง ราเจริญบนผล ส่วนเจริญเน่า ใบเหี่ยวร่วงหล่น ลำต้นแห้งตาย เปลี่ยนรูป ผลร่วงก่อนกำหนด
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ผล / ยอด / ดอก / ใบ / ราก / ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

มะพร้าว : coconut (Cocos nucifera)
ทุเรียน : durian (Durio zibethinus)
ยาง : rubber (Hevea brasiliensis)
โกโก้ : cocoa (Theobroma cacao)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

มะม่วงหิมพานต์ : cashew nut (Anacardium occidentale)
สับปะรด : pineapple (Ananas comosus)
เกร๊ปฟรุ๊ต : grapefruit (Citrus x paradisi)
มันสำปะหลัง : cassava (Manihot esculenta)
มะกอก, มะกอกเลือด : olive (Olea europaea )
พริกไทย : Pepper (Piper nigrum)
แก้วมังกร : dragon fruit (็ั็Hylocereus undatus)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

-เปลือก / หัว / ดอก / ผล / ใบ / ราก / ลำต้น / เมล็ด / เนื้อไม้
-ฝน น้ำ การให้น้ำ

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Japan, Jordan, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turkey, Vietnam
Africa: Angola, Cameroon, Central African Republic, Congo, Congo Democratic Republic, Cote d'lvoire, Egypt, Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritius, Morocco, Nigeria, Reunion, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe
North America: Mexico, USA (restricted distribution)
Central America and Caribbean: Belize, Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago
South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela 
Europe:  France, Greece, Italy, Norway, Poland, Spain
Oceania:  American Samoa, Australia (restricted distribution), Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Northern Mariana Islands, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

ความชื้นสูง

วิธีการควบคุม (Control measure)

กำจัดต้นตอของเชื้อ ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ลดความชื้นระหว่างต้นพืช เมื่อพบอาการในระยะแรก ให้กำจัดส่วนที่เป็นโรคออกให้หมด แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CABI. 2011. URL http://www.cabi.org
[2] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication