Alternaria alternata (Fr.) Keissel

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Alternaria alternata (Fr.) Keissel
ชื่อพ้อง (Synonym)  Alternaria alternata f.sp. fragariae, Alternaria alternata f.sp. lycopersici, Alternaria fasciculata, Alternaria tenuis

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Ascomycota
    Class  Dothideomycetes
       Order  Pleosporales
          Family  Plosporaceae
             Genus  Alternaria
             Species  alternata
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบจุด
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  alternaria leaf spot

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

เชื้อสาเหตุเข้าทำลายใบผ่านทางปากใบเป็นสำคัญ และลำต้น  ทำให้เกิดจุดแผลสีน้ำตาลอ่อนลักษณะกลม รี หรือ รูปร่างไม่แน่นอน แผลมีสีน้ำตาลอ่อน  

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

คะน้า : Chinese kale (Brassica alboglabra)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
กระเทียม : garlic (Allium sativum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

แพร์ : Oriental pear tree (Pyrus pyrifolia)
มะยม : Star Gooseberry (Phyllantus acidus)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ใบ, ลำต้น 
เชื้อสาเหตุของโรคสามารถแพร่กระจายโดยปลิวไปกับลม ทางดินและติดไปกับเมล็ด และเมื่อนำไปเพาะกล้า เชื้อสาเหตุของโรคนี้ก็จะเจริญไปสู่พืชต้นใหม่ได้ดี

การแพร่กระจาย (Distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

เชื้อสามารถเจริญได้ดีที่ช่วงอุณหภูมิค่อนข้างกว้าง คือ ระหว่าง 4-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 70-90 จึงเป็นเหตุให้โรคนี้ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน 

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่เก็บเกี่ยวมาจากต้นแม่พันธุ์ที่ไม่เป็นโรค เพื่อนำไปทำเมล็ดพันธุ์เท่านั้น 
-คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูกทุกครั้ง เช่น captan, iprodione, imazalil อัตราสารออกฤทธิ์ประมาณ 0.2 ต่อเมล็ดหนัก 1 กิโลกรัม หลีกเลี่ยงการให้น้ำ

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Amer, H.S.T.S., M.U. Ghazanfar and S. ALI. 2007. Location of seed-borne mycoflora of eggplant (Solanum melongena L.) in different seed components and impact on seed germinability. Int.J. Agri.Biol. Vol. 9, No. 3.
[2] BATS-PPQ-APHIS-USDA. 1996. Importation of fresh pepper fruit, Capsicum annuum from Chile into the United States. Biological Assessment and Taxonomic Support (BATS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and U.S. Department of Agriculture (USDA), Riverdale, MD.
[3] Bashan, Y., H. Levanony and O.R. Reuven. 1991. Regional experimental station, Bet-Shean, Israel wind dispersal of alternaria alternata, a cause of leaf blight of cotton. J. Phytopathol. 133: 225-238.
[4] Broggi, L.E., H.H.L. Gonzlez, S.L. Resnik and A.M. 2002. Mycoflora distribution in dry-milled fractions of corn in Argentina. Cereal Chem. 79 (5): 741-744.
[5] CABI. 2007. Crop Protection Compendium. CAB International, Wallingford UK. URL http://www.cabicompendium.org/cpc/home.asp
[6] Jones, J.B., J.P. Jones, R.E. Stall and T.A. Zitter.1991. Compendium of Tomato Diseases. The American Phytopathological Society. 3340 pilot Knob Road Rt. Paul, Minnesota 55121, U.S.A. URL http://entoplp.okstate.edu/ddd/insects/cornearworm.htm
[7] MAF Biosecurity New Zealand. 2005. Maize pest. URL http://www.biosecurity.govt.nz/pest/search
[8] Naqvi, S.A.M.H. 2004. Disease of fruits and vegetables diagnosis and management volume II. National Research Centre for Citrus (Indian Council of Agricultural Research), Nagpur, Maharashtra, India.
[9] Nasir, M., D.B. Letham, S.J. Singh and P.J. Wilcock. 1998. Maize diseases of Australia and the world. Australian Quarantine and Inspection Service, Australia.
[10] Niaz, I. and S. Dawar. 2009. Detection of seed borne mycoflora in maize (Zea mays L.). Pak.J.Bot. 41 (1): 443-451.
[11] Nishikawa, J., T. Kobayashi, K. Shirata, T. Chibana and K.T. Natsuaki. 2006. Seed borne fungi detected on stored solanaceous berry seeds and their biological activities. Journal of general Plant Pathol. 72 (5): 112-116.
[12] USDA-APHIS-PPQ-CPHST-PERAL. 2004. Importation of fresh pepper fruit with stems (Capsicum annuum L., C. frutescen L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz and Pav. and C. chinense Jacq.) from Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Center for Plant Health Science and Technology (CPHST) and Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory (PERAL), Raleigh, NC.
[13] USDA-APHIS-PPQ. 2000. Importation of pepper (Capsicum spp.) fruit from New Zealand into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and Plant Protection and Quarantine (PPQ). Riverdale, MD.
[14] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication