Exserohilum turcicum (Passerini) K.J. Leonard & Suggs

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Exserohilum turcicum (Passerini) K.J. Leonard & Suggs
ชื่อพ้อง (Synonym)  Bipolaris turcica [anamorph]
Drechslera turcica [anamorph]
Exserohilum turcicum [anamorph]
Helminthosporium inconspicuum [anamorph]
Helminthosporium turcicum [anamorph]
Keissleriella turcica [teleomorph]
Luttriella turcica [anamorph]
Setosphaeria turcica (Luttr.) K. J. Leonard & Suggs (CABI)
Trichometasphaeria turcica [teleomorph]

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Ascomycota
    Class  Dothideomycetes
       Order  Pleosporales
          Family  Pleosporaceae
             Genus  Exserohilum
             Species  Exserohilum turcicum
              Race/Pathover  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  maize leaf blight

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

บนใบปรากฏรูปยาวคล้ายกระสวยมีลักษณะฉ่ำน้ำ ต่อมาแผลขนาดใหญ่ สีเทาหรือสีน้าตาลมีลักษณะยาวตามใบ หัวท้ายเรียว แผลบนใบเกิดเดี่ยว ๆ หรือขยายเป็นขนาดใหญ่ ท้าให้ใบแห้งตาย ในสภาพไร่มักพบที่ใบล่างก่อน ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ, ราก

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

-ดอก / ใบ / ลำต้น / เมล็ด
-ลม ฝน 

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Georgia (Republic of), India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea (Republic of), Laos, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Saudi Arabi, Taiwan, Thailand, Turkey, Vietnam, Yemen
Africa:  Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Egypt, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe
North America: Burmuda, Canada, Mexico, USA
Central America and Caribbean: Antigua and Barbuda, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Trinidad and Tobago
South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela 
Europe:  Austria, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Portugal , Romania, Russian Federation, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom, Ukraine, Yugoslavia
Oceania:  Australia, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, Wallis and Futuna Islands
 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

อากาศค่อนข้างเย็นละชื้น

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ปลูกพืชหมุนเวียนกับพืชที่ไม่ใช่ตระกูลหญ้า
- เพิ่มธาตุสังกะสีให้ดิน เขตกรรมที่เหมาะสม ไม่ปลูกพืชหนาแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณสูง
-หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดแซมไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ยางพารา มะละกอ เพราะมีร่มเงา
-ใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรค เช่น พันธุ์นครสวรรค์1 นครสวรรค์ 72
-ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรค

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] ชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา และ เตือนใจ บุญหลง. 2545. โรคข้าวโพดและการป้องกันกำจัด. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 69หน้า.
[2] นิพนธ์ วิสารทานนท์. 2552. คู่มือการวินิจฉัยโรคพืช เชื้อสาเหตุ และคำแนะนำในการป้องกันกำจัด. เอกสารประกอบการเรียน วิชาวินิจฉัยโรคพืช (01008481) ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[3] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.
[4] พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ศิวิไล ลาภบรรจบ, พิเชษฐ์ กรุดลอยมา และ สุริพัฒน์ ไทยเทศ. 2553. ปฏิกิริยาพันธุ์ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่, หน้า 451-459. ใน ผลงานวิจัยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 2553. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication