Pepper vein yellows virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Pepper vein yellows virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไวรัสเส้นใบเหลืองพริก
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  PeVYV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  Unassiigned
     Family  Luteoviridae
          Genus  Polerovirus
             Species  Pepper vein yellows virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบหงิกเหลืองพริก
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  Pepper vein yellows

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการหลัก: ใบพริกมีเส้นใบสีเหลืองเป็นร่างแหตามแนวเส้นใบย่อย ใบล่างมีเนื้อใบสีเหลือง ใบหดย่น ขอบใบม้วน ลำต้นและปล้องหดสั้น ไม่แตกกิ่งก้าน ดอกร่วงไม่ติดผล
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ ดอก ผล
symptom keywords: yellows, dwarf

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

พริก : chilli (Capsicum annuum )

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ต้นพริกที่เป็นโรคและเมล็ดจากต้นที่เป็นโรค เพลี้ยอ่อนที่ได้รับเชื้อ จะมีไวรัสอยู่ในร่างกายตลอดอายุขัยของแมลง

พาหะ (Vector)

เพลี้ยอ่อนฝ้าย Aphis gossypii, เพลี้ยอ่อนผัก Myzus persicae

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบครั้งแรกในพริกหวาน (bell pepper) ที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ป่นในปีพ.ศ.2528 และประเทศออสเตรเลียในปีพ.ศ. 2533 ทั้งสองครั้งพบเชื้อในพริก Capsicum annuum ที่ปลูกในโรงเรือน ในประเทศไทยพบเมื่อปีพ.ศ.2552-2553 ในพริก C.annuum จากจังหวัดนครปฐม ราชบุรีและกาญจนบุรี ประเทศอื่นที่พบเชื้อนี้ใน Capsicum spp. ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิตาลี ตุรกี ตูนิเซีย ซูดาน สเปน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาลี ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

วิธีการควบคุม (Control measure)

กำจัดต้นพริกที่เป็นโรคและไม่นำเมล็ดจากต้นที่เป็นโรคมาทำพันธุ์ ควบคุม-กำจัดเพลี้ยอ่อน

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] พิสสวรรณ เจียมสมบัติ บุณณดา ศรีคำผึ้ง. 2558. ความผันแปรทางพันธุกรรมของเบโกโมไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศและพริกและการถ่ายทอดโรคด้วยแมลงหวี่ขาว การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 12 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย หน้า 109-118.
[2] Samretwanich, K.; Chiemsombat, P.; Kittipakorn, K.; Ikegami, M. 2008. A new geminivirus associated with a yellow leaf curl disease of pepper in Thailand. Plant Disease 84: 1047.
[3] Jamsari, J.; Pedri, J. 2013. Complete nucleotide sequence of DNA A-like genome and DNA-β of monopartite Pepper Yellow Leaf Curl Virus, a dominant Begomovirus infecting Capsicum annuum in West Sumatera Indonesia. Academic Journals Inc., New York, USA, Asian Journal of Plant Pathology 7: 1-14.
[4] Shih SL, Roff MMN, Nakhla MK, Maxwell DP, Green SK. 1998. A new geminivirus associated with a leaf curl disease of tomato in Malaysia. J Zhiwu Baohuxue Hui Huikan 40:435-435.
[5] Tsai W.S., Shih S.L., Venkatesan S.G., Aquino M.U., Green S.K., Kenyon L., Jan F.-J. . 2011. Distribution and genetic diversity of begomoviruses infecting tomato and pepper plants in the Philippines. Annals of Applied Biology 158(3): 275-287.
[6] Brown JK, Zerbini FM, Navas-Castillo J, Moriones E, Ramos-Sobrinho R,Silva JCF, Fiallo-Olivé E, Briddon RW, Hernández-Zepeda C, Idris A,Malathi VG, Martin DP, Rivera-Bustamante R, Ueda S, Varsani A, 2015.Revision of Begomovirus taxonomy based on pairwise sequencecomparisons. Archives of Virology 160, 1593-1619. DOI: 10.1007/s00705-015-2398-y

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication