Potato leafroll virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Potato leafroll virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไวรัสใบม้วนมันฝรั่ง
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  PLRV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  Virus families not assigned to an order
     Family  Luteoviridae
          Genus  Polerovirus
             Species  Potato leafroll virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบม้วนมันฝรั่ง
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  potato leaf roll

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการหลัก: ใบม้วนที่ยอด ขอบใบมีสีเหลือง เนื้อใบแข็งและหนา ใบมีขนาดเล็ก ใบล่างจะม้วนเข้าหากัน ต้นแคระแกร็น ใบล่างแห้งกรอบ ใบบนตั้งชูขึ้น ใบแข็งหนา ใบม้วนเข้าหากันจนเห็นหลังใบ ก้านใบสั้น ต้นแคระแกร็น
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย:  ใบ, กิ่งก้าน, ลำต้น, หัว
symptom keyword: Leaf rolling, Stunt

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ลำโพง : jimson weed (Datura stramonium)
โทงเทง : cutleaf groundcherry (Physalis minima)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

แพร่ระบาดไปกับหัวมันฝรั่งที่เป็นโรคและมีเพลี้ยอ่อนยาสูบเป็นพาหะ

พาหะ (Vector)

เพลี้ยอ่อนยาสูบ (Myzus persicae Sulz.)

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบครั้งแรกที่อเมริกา พ.ศ. 2488 ประเทศไทยมีรายงานพบโรคใบม้วนในแหล่งปลูกมันฝรั่งในปี พ.ศ. 2526

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ใช้หัวพันธุ์มันฝรั่งที่มีเปอร์เซ็นต์ปลอดโรคสูง
-กำจัดวัชพืชใบแปลงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อกำจัดแหล่งเชื้อและการเพิ่มปริมาณของเพลี้ยอ่อน
-ป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อนโดยวางโปรแกรมการฉีดยาฆ่าแมลงทุกๆ 2 สัปดาห์ด้วยยาประเภทดูดซึม เช่น อโซดริน (Azodrin) และ/หรือ ร่วมกับการใช้ยาฆ่าแมลงชนิดเม็ดที่มีฤทธิ์ประเภทดูดซึมรองก้นหลุมก่อนปลูก
-ดูแลและปฏิบัติระหว่างปลูกด้วยการเดนตรวจแปลงและถอนต้นเป็นโรคทิ้งทำลายในระหว่างปลูก 1-2 เดือนแรก เพื่อลดแหล่งเชื้อในการแพร่ระบาด
-หลีกเลี่ยงการเข้าทำลายของโรค เช่น คัดเลือกพันธุ์ที่มีความต้านทาน ปลูกมันฝรั่งก่อนหรือหลังช่วงที่มีแมลงระบาดมาก หัวมันฝรั่งอาจทำให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโดยใช้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 วัน

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] ธีระ สูตะบุตร. 2532. โรคไวรัสและโรคคล้ายไวรัสของพืชสำคัญในประเทศไทย. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ. 310 หน้า.
[2] สุพัฒน์ อรรถธรรม. 2552. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส. บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด, นนทบุรี. 206 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication