Tomato necrotic ringspot virus 

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Tomato necrotic ringspot virus 
ชื่อพ้อง (Synonym)  
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไวรัสจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายมะเขือเทศ
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  TNRV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  Virus families not assigned to an order
     Family  Bunyaviridae
          Genus  Tospovirus
             Species  Tomato necrotic ringspot virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายมะเขือเทศ, โรคยอดไหม้พริก, โรคยอดไหม้มะเขือเทศ
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  tomato necrotic ring spot

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการหลัก: อาการแผลเนื้อเยื่อตายบนใบ แผลจุด หรือปื้นสีน้ำตาล จุดสีเหลือง วงแหวนสีน้ำตาล วงแหวนสีเหลือง ยอดไหม้ ยอดบิดพับ ใบไหม้ กิ่งก้านมีรอยแผลสีน้ำตาลจากยอดลงมาที่ก้านใบ แผลสะเก็ดสีน้ำตาลบนลำต้น เมื่อพลิกดูด้านใต้ใบไม่ค่อยพบอาการผิดปกติใดๆ ยกเว้นเมื่อพืชเป็นโรครุนแรงอาจมองเห็นรอยแผลวงแหวนหรือแผลเนื้อเยื่อตายด้านใต้ใบด้วย บนผลพริกและมะเขือเทศพบอาการแผลวงแหวนสีเขียวเมื่อผลยังอ่อน และเปลี่ยนเป็ยสีเหลืองซีดเมื่อผลสุกเป็นสีแดง ในมะเขือเทศที่สุกแดง พบอาการแผลเนื้อเยื่อตายบนผล ลักษณะแผลมีทั้งที่เป็นจุด สะเก็ด หรือรูปร่างไม่แน่นอน ผลพริกจากต้นที่เป็นโรคพบอาการผลด่าง มีรอยขีดสีน้ำตาล ส่วนแหลมของปลายผลมักพับงอเกือบเป็นมุมฉาก ผลมีขนาดเล็กลงกว่าปกติ อาการใบด่างเป็นแถบ (mosaic) หรือด่างประ (mottle) ใบอ่อนบิดเบี้ยวเสียรูปทรง ใบเรียวเล็ก ใบด่างขาวหรือเหลืองอย่างรุนแรงต่อมาจะพบส่วนที่ด่างเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ, กิ่งก้าน, ลำต้น, ผล
symptom keyword: necrotic spots, necrotic ringspots, stem n

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
ลำโพง : jimson weed (Datura stramonium)
โทงเทง : cutleaf groundcherry (Physalis minima)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

พาหะ (Vector)

เพลี้ยไฟ (Thrips palmi; Ceratothripoides claratris)

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบในแหล่งปลูกมะเขือเทศ จังหวัดราชบุรี นครปฐม เชียงราย เชียงใหม่

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

วิธีการควบคุม (Control measure)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Seepiban, C., O. Gajanandana, T. Attathom and S. Attathom. 2011. Tomato necrotic ringspot virus, a new tospovirus isolated in Thailand. Arch. Virol. 156 (2): 263-274.
[2] คนึงนิจ ศรีวิลัย, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, รัชนี ฮงประยูร, สิริกุล วะสี และ สุพัฒน์ อรรถธรรม. มปป. โรคใบด่างวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกที่เกิดจากเชื้อ Tomato necrotic ringspot virus. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร.
[3] พิสสวรรณ เจียมสมบัติ. 2553. คู่มือทอสโพไวรัสในประเทศไทย, หน้า 13-21. ใน การเสวนาวิชาการพริกครั้งที่ 4 เรื่องทอสโพไวรัสในพริกและมะเขือเทศ และการเยี่ยมชมแปลงเชื้อพันธุกรรมพริก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 16 มีนาคม 2553.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication