Capsicum chlorosis virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Capsicum chlorosis virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  -
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไวรัสใบจุดเหลืองยอดไหม้พริก
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  CaCV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  Virus families not assigned to an order
     Family  Bunyaviridae
          Genus  Tospovirus
             Species  Capsicum chlorosis virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบจุดเหลืองยอดไหม้พริก
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  pepper capsicum chlorosis

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการหลัก: อาการแผลเนื้อเยื่อตายบนใบ แผลจุด หรือปื้นสีน้ำตาล จุดสีเหลือง วงแหวนสีน้ำตาล วงแหวนสีเหลือง ยอดไหม้ ยอดบิดพับ ใบไหม้ กิ่งก้านมีรอยแผลสีน้ำตาลจากยอดลงมาที่ก้านใบ แผลสะเก็ดสีน้ำตาลบนลำต้น เมื่อพลิกดูด้านใต้ใบไม่ค่อยพบอาการผิดปกติใดๆ ยกเว้นเมื่อพืชเป็นโรครุนแรงอาจมองเห็นรอยแผลวงแหวนหรือแผลเนื้อเยื่อตายด้านใต้ใบด้วย บนผลพริกและมะเขือเทศพบอาการแผลวงแหวนสีเขียวเมื่อผลยังอ่อน และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีดเมื่อผลสุกเป็นสีแดง ในมะเขือเทศที่สุกแดง พบอาการแผลเนื้อเยื่อตายบนผล ลักษณะแผลมีทั้งที่เป็นจุด สะเก็ด หรือรูปร่างไม่แน่นอน ผลพริกจากต้นที่เป็นโรคพบอาการผลด่าง มีรอยขีดสีน้ำตาล ส่วนแหลมของปลายผลมักพับงอเกือบเป็นมุมฉาก ผลมีขนาดเล็กลงกว่าปกติ
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ,กิ่งก้าน,ลำต้น,ผล
symptom keyword: necrotic spots; necrotic ringspots; stem necrosis; leaf necrosis; necrotic spots on tomato fruit; bud necrosis

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ถั่วพุ่ม : cowpea (Vigna unguiculata)
สาบแร้งสาบกา : Billy-goat weed, Goatweed (Ageratum conyzoides)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

พาหะ (Vector)

เพลี้ยไฟ (Ceratothripoides claratris, Scirtothrips dorsalis)

การแพร่กระจาย (Distribution)

เมื่อมีเพลี้ยไฟปริมาณมาก พบครั้งแรกในพริกและมะเขือเทศ ที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

เมื่อมีเพลี้ยไฟปริมาณมาก

วิธีการควบคุม (Control measure)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Bhunchoth, A., N. Warin, C. Seepiban, P. Chamsombat and O. Gajanandana. 2005. Characterization and identification of tospvirus infecting economically important plant in Thailand. In The 7th Annual Meeting, BIOTEC Research Units. 28-30 April 2005. Felix River Resort, Kanchanaburi.
[2] Chiemsombat, P., O. Gajanandana, N. Warin, R. Hongprayoon, A. Bhunchoth and P. Pongsapich. 2008. Biological and molecular characterization of tospoviruses in Thailand. Arch. Virol. 153: 571-577.
[3] McMichael, L.A., D.M. Persley and J.E. Thomas. 2002. A new tospovirus serogroup IV species infecting capsicum and tomato in Queensland, Australia. Australasian Plant Pathol. 31: 231-239.
[4] Seepiban, C. 2011. Characterization of tomato necrotic ringspot virus, a new species of tospovirus infecting tomato in Thailand. Ph.D. Thesis, Kasetsart University.
[5] พิสสวรรณ เจียมสมบัติ. 2553. คู่มือทอสโพไวรัสในประเทศไทย, หน้า 13-21. ใน การเสวนาวิชาการพริกครั้งที่ 4 เรื่องทอสโพไวรัสในพริกและมะเขือเทศ และการเยี่ยมชมแปลงเชื้อพันธุกรรมพริก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 16 มีนาคม 2553.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication