Watermelon silver mottle virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Watermelon silver mottle virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  Bud necrosis of watermelon
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  โรคใบด่างประสีเงินแตงโม
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  WSMoV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  Virus families not assigned to an order
     Family  Bunyaviridae
          Genus  Tospovirus
             Species  Watermelon silver mottle virus
              Race/Pathovar  ซีโรกรุ๊ป IV (serogroup IV [N protein])
              Strain/Type/Serotype  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบด่างประสีเงินแตงโม, โรคใบยอดไหม้แตงโม
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  watermelon silver mottle

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการหลัก: อาการแผลเนื้อเยื่อตายบนใบ แผลจุด หรือปื้นสีน้ำตาล จุดสีเหลือง วงแหวนสีน้ำตาล วงแหวนสีเหลือง ยอดไหม้ ยอดบิดพับ ใบไหม้ กิ่งก้านมีรอยแผลสีน้ำตาลจากยอดลงมาที่ก้านใบ แผลสะเก็ดสีน้ำตาลบนลำต้น เมื่อพลิกดูด้านใต้ใบไม่ค่อยพบอาการผิดปกติใดๆ ยกเว้นเมื่อพืชเป็นโรครุนแรงอาจมองเห็นรอยแผลวงแหวนหรือแผลเนื้อเยื่อตายด้านใต้ใบด้วย บนผลพริกและมะเขือเทศพบอาการแผลวงแหวนสีเขียวเมื่อผลยังอ่อน และเปลี่ยนเป็ยสีเหลืองซีดเมื่อผลสุกเป็นสีแดง ในมะเขือเทศที่สุกแดง พบอาการแผลเนื้อเยื่อตายบนผล ลักษณะแผลมีทั้งที่เป็นจุด สะเก็ด หรือรูปร่างไม่แน่นอน ผลพริกจากต้นที่เป็นโรคพบอาการผลด่าง มีรอยขีดสีน้ำตาล ส่วนแหลมของปลายผลมักพับงอเกือบเป็นมุมฉาก ผลมีขนาดเล็กลงกว่าปกติ ใบไหม้ ด่างเขียวซีดปบจุดเหลือง ยอดและเถาไหม้ บนผลแตงโมพบสะเก็ดแผลประปราย อาการใบสีม่วงบนมะเขือเทศ ใบมีแผลไหม้มีขอบสีเหลืองล้อมรอบ
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ, กิ่งก้าน, ลำต้น, ผล
symptom keyword: mottlel, stunt, necrosis

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

แตงโม : watermelon (Citrullus lanatus)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
พืชตระกูลแตง : (Cucurbita spp.)
โทงเทง : cutleaf groundcherry (Physalis minima)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

พาหะ (Vector)

เพลี้ยไฟ (Thrips palmi)

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบระบาดในประเทศ Taiwan

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

วิธีการควบคุม (Control measure)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Bhunchoth, A., N. Warin, C. Seepiban, P. Chamsombat and O. Gajanandana. 2005. Characterization and identification of tospvirus infecting economically important plant in Thailand. In The 7th Annual Meeting, BIOTEC Research Units. 28-30 April 2005. Felix River Resort, Kanchanaburi.
[2] Yeh, S.D. and T.F. Chang. 1995. Nucleotide sequence of the N gene of watermelon silver mottle virus, a proposed new member of the genus Tospovirus. Phytopathol. 85: 58-64.
[3] พิสสวรรณ เจียมสมบัติ. 2553. คู่มือทอสโพไวรัสในประเทศไทย, หน้า 13-21. ใน การเสวนาวิชาการพริกครั้งที่ 4 เรื่องทอสโพไวรัสในพริกและมะเขือเทศ และการเยี่ยมชมแปลงเชื้อพันธุกรรมพริก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 16 มีนาคม 2553.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication