Tetranychus fijiensis Hirst

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Tetranychus fijiensis Hirst
ชื่อพ้อง (Synonym)  Pentanychus fijiensisPritchardina fijiensis
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไรแมงมุมฟิจิ
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Fiji spider mite

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Arachnida
       Order  Trombidiformes
           Family  Tetranychidae
              Genus  Tetranychus
                Species  fijiensis

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ศัตรูที่สำคัญของแพสชั่นฟรุท และพืชตระกูลปาล์ม ดูดทำลายที่บริเวณใต้ใบ และสร้างเส้นใยบางๆ ปกคลุม หน้าใบ มีลักษณะเหลืองซีดใบแห้งหลุดร่วง และต้นโทรม

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

เสาวรส. กระทกรก : passion fruit, passionflower (Passiflora sp.)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

กล้วย, พืชสกุลกล้วย : banana (Musa sp.)
สาวน้อยปะแป้ง : spotted dumbcane (Dieffenbachia maculata )
ลั่นทม ลีลาวดี : Temple tree Pagoda tree Frangipani (Plumeria rubra)
หมาก, หมากผู้ หมากเมีย : areca palm, betelnut palm (Areca catechu)
หม่อน : mulberry (Morus alba)
มะละกอ : papaya/pawpaw (Carica papaya)
สาลี่ : Chinese pear (Pyrus pyriflora)
พืชตระกูลส้ม : (Citrus spp.)
มะพร้าว : coconut (Cocos nucifera)
ท้อ : peach (Prunus persica)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ใบ ผล

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบระบาดในแหล่งปลูกแฟสชั่นฟรุท มีพืชอาศัยหลายชนิด พบมีเขตการแพร่กระจายอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ Argentina, India, Pakistan, Bolivia, Brazil, China, Colombia, Ecuador, Israel, Kenya, Mexico, Paraguay, South Africa, Australia, Cameroon, Chile, Cyprus, Egypt, Greece, Guatemala, Italy, Japan, Jordan, Korea, Madagascar, Morocco, Nepal, Peru, Philippines, Réunion, Tunisia, Turkey, USA, Yemen, Zimbabwe, Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Belize, Bhutan, Cambodia, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Côte d'Ivoire, Dominican Republic, El Salvador, Ethiopia, Fiji, French Guiana, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iraq, Jamaica, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritius, Mozambique, New Zealand, Panama, Portugal, Puerto Rico, Russian Federation, Samoa, Spain, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Albania, American Samoa, Angola, Antigua and Barbuda, Azerbaijan, Bahamas, Benin, Brunei Darussalam, Cayman Islands, Central African Republic, Congo, Croatia, Dominica, France, French Polynesia, Gabon, Guam

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

อากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

พบในประเทศไทย ตัวห้ำ ได้แก่ ไรตัวห้ำวงศ์ Phytoseiidae, Cunaxidae, Bdelldae, stigmaeidae, Anystidae, Ascidae ไรตัวห้ำที่น่าจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมไรแมงมุมฟิจิ คือ Amblyseius nicholsi Ehara and Lee, A. cinctus Corpuz and Rimando และ A. syzygii Gupta

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของไรแมงมุมฟิจิในพื้นที่ปลูกแพสชั่นฟรุท
-พ่นสารป้องกันกำจัดไรแมงมุมฟิจิ ตามอัตราที่แนะนำ

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] URL http://www.catalogueoflife.org/col/search/all/key/Tetranychus
[3] UniProt. 1016. URL http://www.uniprot.org/taxonomy/416407
[4] กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม. 2543. ไรศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด. เอกสารวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 192 หน้า.
[5] กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม. 2556. คู่มือตรวจไรศัตรูพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. สาขา 4, จ.นนทบุรี. 140 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

พิพิธภัณฑ์ไร กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication