Tetranychus kanzawai  Kishida

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Tetranychus kanzawai  Kishida
ชื่อพ้อง (Synonym)  Tetranychus hydrangeae
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไรแมงมุมคันซาวา
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  kanzawa spider mite

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Arachnida
       Order  Trombidiformes
           Family  Tetranychidae
              Genus  Tetranychus
                Species  kanzawai

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เข้าทำลายใต้ใบพืชในระยะใบเพสลาดและใบแก่ 

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

มะละกอ : papaya/pawpaw (Carica papaya)
สตอเบอรี่ : strawberry (Fragaria ananassa)
กุหลาบ : rose (Rosa sp.)
มันสำปะหลัง : cassava (Manihot esculenta)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ชา : tea (Camellia sinensis)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
แอปเปิ้ล : apple (Malus domestica)
องุ่น : grape (Vitis vinifera)
ฝ้าย : cotton (Gossypium sp.)
ท้อ : peach (Prunus persica)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)
ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)
ละหุ่ง : castor bean (Ricinus communis)
กระเทียม : garlic (Allium sativum)
แตงไทย, เมล่อน : muskmelon (Cucumis melo)
ถั่วฝักยาว : yard long bean (Vigna sesquipedalis)
มะเขือ, พืชสกุล Solanum : Solanum (Solanum sp.)
แกลดิโอลัส : sword lily (Gladiolus hybrida)
ดาวเรือง : MarigoldAmerican marigold (Tagetes erecta)
โป๊ยเซียน : Crown of thorns Christ Thorn (Euphorbia milli)
ไฮเดรนเยีย, ดอกสามเดือน, ดอกหกเดือน : French hydrangea (Hydrangea macrophylla)
ข้าว : rice (Oryza sativa)
ฉัตรทอง : Hollyhock (Althaea rosea)
ขนุน : jackfruit (Artocarpus heterophyllus)
มะเฟือง : Carambola (Averrhoa carambola)
ป่านรามี ปอป่าน : Chinese grassChina grassChinese grass cloth plantchinese silkplantramierhea (Boehmeria nivea)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
มะละกอ : papaya/pawpaw (Carica papaya)
แตงโม : watermelon (Citrullus lanatus)
ส้มโอ : shaddock (Citrus maxima)
มะนาว : lemon (Citrus limon)
โกศล : CrotonVariegated LaurelGarden Croton (Codiaeum variegatum)
เผือก : taro (Colocasia esculenta)
หมากผู้หมากเมีย : Cordyline (Cordyline fruticosa)
แตงไทย, เมล่อน : muskmelon (Cucumis melo)
มันเสา, มันเขาวัว : Purple yamgreater yamwinged yamwater yamwhite yamWater yampurple yam (Dioscorea alata)
ขี้กาลาย : Lollipop ClimberMarble Vine (Diplocyclos palmatus)
ประเดหวี : Corn PlantMass Cane (Dracaena fragrans)
คริสมาสต์ : poinsettia (Euphorbia pulcherrima)
โพศรีมหาโพ โพธิ์สลี่ : Bodhi TreePeepal TreeSacred Tree (Ficus religiosa)
พุดซ้อน : Cape jasmineGardenia jasmine (Gardenia augusta)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
ทานตะวัน : common sunflower (Helianthus annuus)
ไฮเดรนเยีย, ดอกสามเดือน, ดอกหกเดือน : French hydrangea (Hydrangea macrophylla)
เทียนดอก, เทียนไทย, เทียนบ้าน : spotted snapweed (Impatiens balsamina)
ผักบุ้ง : water spinach (Ipomoea aquatica)
ถั่วหอม : sweet pea (Lathyrus odoratus)
เกากีฉ่าย เกาจีฉ่าย : Chinese WolfberryMatrimony- vine (Lycium chinense)
มันสำปะหลัง : cassava (Manihot esculenta)
หม่อน : mulberry (Morus alba)
แก้ว : Mock OrangeOrange Jessamine (Murraya paniculata)
ผักอั่น ผักชีล้อม : Chinese celerryWater dropwort (Oenanthe javanica)
งาขี้ม้อน : Perilla, beefsteakplant (Perilla frutescens)
ถั่วราชเมษ, ถั่วราชมาษ, ถั่วลิมา : sieva bean, lima bean (Phaseolus lunatus)
ครุฑใบใหญ่ : Lace Aralia (Polyscias guilfoylei)
ท้อ : peach (Prunus persica)
ถั่วพู : winged bean (Psophocarpus tetragonolobus)
ทับทิม : pomegranate (Punica granatum)
อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)
มะเขือพวง : Plate brush egg plant (Solanum torvum)
มะแว้งนก : Black Nightshade (Solanum nigrum)
สัก : Teak (Tectona grandis)
อัลมอนด์, หูกวาง : tropical almond, Bengal almond (Terminalia catappa)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

การแพร่กระจาย (Distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Achaearanea tepidariorum, Agistemus exsertus, Amblyseius barkeri, Amblyseius eharai, Amblyseius sojaensis, Amblyseius tsugawai, Euseius ovalis, Feltiella, Mallada basalis, Neoseiulus fallacis, Neoseiulus longispinosus, Oligota flavicornis, Oligota kashmirica, Oligota kashmirica, benefica, Oligota yasumatsui, Orius, Phytoseiulus persimilis, Scolothrips indicus, Scolothrips takahashii, Stethorus loi, Amblyseius cinctus, Amblyseius nicholsi, Phytoseius hawaiiensis

วิธีการควบคุม (Control measure)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Bolland, H.R., J. Gutierrez and C.H.W. Flechtmann. 1998. World catalogue of the spider Mite Family (Acari: Tetranychidae). Koninklijke Brill NV, Leiden, The Notherlands. 392 p.
[2] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[3] Gotoh, T. and K. Gomi. 2000. Population dynamics of Tetranychus kanzawai (Acari: Tetranychidae) on hydrangea. Exp. Appl. Acarol. 24: 337–350. URL http://www.springerlink.com/content/g2k4v344t1711411/fulltext.pdf
[4] Lindquist, E.E., G.W. Krantz and D.E. Walter. 2009. Chapter eight Classification, pp. 97-103. In G.W. Krantz, eds. Third edition a manual of Acarology. The United states of America. USA.
[5] Navajas, M., J.M. Gutierrez and T. Gotoh. 2001. Synonymy between two spider mite species, Tetranychus kanzawai and T. hydrangeae (Acari: Tetranychidae). ribosomal ITS2 sequences and cross-breeding experiments 91 (2): 117-123. URL http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1021541
[6] กองกีฏและสัตววิทยา. 2545. คู่มือตรวจแมลง ไรและศํตรูพืชเศรษฐกิจ. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
[7] มานิตา คงชื่นสิน. 2547. ไรศัตรูพืชผัก. กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. URL http://www.kmitl.ac.th/hydro/Hydr-Pest/MitePTT.pdf
[8] วัฒนา จารณศรี, มานิตา คงชื่นสิน, เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์ และ พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์. 2544. ไรศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด. 192 หน้า.
[9] อังศุมาลย์ จันทราปัตย์. 2550. ไรการเกษตร. กรุงเทพฯ. 135 หน้า.
[10] อุดร อุณหวุฒิ และ ศิริณี พูนไชยศรี. 2550. แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการวิจัยที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2550/ศึกษาชนิดของแมลง/ไร/สัตว์ศัตรูพืชของพืชนำเข้า. URL http://it.doa.go.th/refs/files/411_2550.pdf?PHPSESSID=e24a7a55309fcb9c159017692e1d81d5

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication