Eutetranychus africanus  (Tucker)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Eutetranychus africanus  (Tucker)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Anychus africanus, Eutatranychus sambiranensis 
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไรแดงแอฟริกัน
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  African red mite

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Arachnida
       Order  Trombidiformes
           Family  Tetranychidae
              Genus  Eutetranychus
                Species  africanus

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณหน้าใบ ในระยะเพสลาด โดยไม่สร้างเส้นใยหากระบาดรุนแรง จะพบเข้าทำลายหน้าใบ หลังใบ โดยเฉพาะในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้ง อาจมีผลให้ต้นส้มทิ้งใบและตายได้

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ทุเรียน : durian (Durio zibethinus)
พืชตระกูลส้ม : (Citrus spp.)
มะละกอ : papaya/pawpaw (Carica papaya)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

สาเก : breadfruit (Artocarpus altilis)
ข้าว : rice (Oryza zativa)
มะกอกฝรั่ง : ambarellahog plum (Spondias cytherea)
ขี้เหล็ก : yellow cassia (Senna siamea)
แคฝรั่ง : MadreadoMadre de Cocoa, Quick Stick (Gliricidia sepium)
มะรุม : Horse radish treeDrumstick (Moringa oleifera)
ฝ้ายคำ สุพรรณิการ์ (ดอกซ้อน) : Yellow silkCotton treeButter- CupTorchwood (Cochlospermum regium)
มันสำปะหลัง : cassava (Manihot esculenta)
ฝ้าย : cotton (Gossypium sp.)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
ถั่วพู : winged bean (Psophocarpus tetragonolobus)
ถั่วฝักยาว : yard long bean (Vigna sesquipedalis)
มะกรูด : Kaffir lime (Citrus hystrix)
ขนุน : jackfruit (Artocarpus heterophyllus)
ละหุ่ง : castor bean (Ricinus communis)
แตงโม : watermelon (Citrullus lanatus)
ถั่วลันเตา : pea, garden pea (Pisum sativum)
ตำลึง : Ivy Gourd (Coccinia grandis)
ผักบุ้ง : water spinach (Ipomoea aquatica)
ลั่นทม ลีลาวดี : Temple tree Pagoda tree Frangipani (Plumeria rubra)
บานชื่น : zinnia (Zinnia elegans)
ชบาแดง : Chinese Rose, Shoe Flower (Hibiscus rosa-sinensis)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

การแพร่กระจาย (Distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Acaropsellina sollers, Acaropsis aegyptiaca, Agistemus exsertus, Amblyseius alstoniae, Amblyseius herbicolus, Amblyseius maai, Amblyseius okinawanus, Amblyseius rubini, Amblyseius swirskii, Amblyseius taiwanicus, Chiapacheylus macrocorneus, Cunaxa capreolus, Euseius gossipi, Euseius ovalis, Euseius scutalis, Hirsutella thompsonii, Lecanicillium lecanii, Metaseiulus occidentalis, Neoseiulus longispinosus, Oligota oviformis, Pronematus ubiquitus, Scolothrips indicus, Scolothrips longicornis, Seiulus finlandicus, Stethorus loi, Stethorus pauperculus, Typhlodromus pyri

วิธีการควบคุม (Control measure)

ใช้มันสำปะหลังพันธุ์ต้านทาน sprays ด้วยน้ำ, ยูเรีย และ insecticides จะช่วยควบคุมแมลงได้

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Bolland, H.R., J. Gutierrez and C.H.W. Flechtmann. 1998. World catalogue of the spider Mite Family (Acari: Tetranychidae). Koninklijke Brill NV, Leiden, The Notherlands. 392 p.
[2] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[3] วัฒนา จารณศรี, มานิตา คงชื่นสิน, เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์ และ พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์. 2544. ไรศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด. 192 หน้า.
[4] อังศุมาลย์ จันทราปัตย์. 2550. ไรการเกษตร. กรุงเทพฯ. 135 หน้า.
[5] อุดร อุณหวุฒิ. 2550. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของพุทรานำเข้า. แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการวิจัยที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2550. URL http://it.doa.go.th/refs/files/415_2550.pdf

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication