Brevipalpus phoenicis  (Geijskes)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Brevipalpus phoenicis  (Geijskes)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Brevipalpus mecbridei; Brevipalpus papayensis; Brevipalpus pseudocuneatus; Brevipalpus yothersi; Tenuipalpus phoenicis; Brevipalpus phoenicoides; Brevipalpus deleoni
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไรแพสชั่นฟรุท
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  passion vine mite, reddish black flat mite

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Arachnida
       Order  Trombidiformes
           Family  Tenuipalpidae
              Genus  Brevipalpus
                Species  phoenicis

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

เข้าทำลายพืชในระยะดอกและผล

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ชา : tea (Camellia sinensis)
มะละกอ : papaya/pawpaw (Carica papaya)
มะนาว : lemon (Citrus limon)
มะพร้าว : coconut (Cocos nucifera)
แอปเปิ้ล : apple (Malus domestica)
ฝรั่ง : guava (Psidium guajava)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

มะม่วงหิมพานต์ : cashew nut (Anacardium occidentale)
ทานตะวัน : common sunflower (Helianthus annuus)
ทานตะวัน : common sunflower (Helianthus annuus)
มันเทศ : sweet potato (Ipomoea batatas)
มะม่วง : mango (Mangifera indica)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)
แมคาเดเมีย : Macadamia Tree (Macadamia sp.)
เสาวรส : Passion fruit (Passiflora flavicarpa)
มันสำปะหลัง : cassava (Manihot esculenta)
หม่อน : mulberry (Morus alba)
สบู่ดำ : Physic nut (Jatropha curcas)
โหระพา : sweet basil (Ocimum americanum)
กุหลาบ : rose (Rosa sp.)
บานชื่น : zinnia (Zinnia elegans)
ดาวเรือง : MarigoldAmerican marigold (Tagetes erecta)
มะลิ : jasmine (Jasminum sp.)
ส้มแมนดาริน : mandarin (Citrus reticulata)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

การแพร่กระจาย (Distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Agistemus camerounensis, Agistemus denotatus, Agistemus sanctiluciae, Agistemus terminalis, Amblyseius citrifolius, Amblyseius herbicolus, Amblyseius idaeus, Amblyseius largoensis, Exothorhis caudata, Lestodiplosis oomeni, Metaseiulus occidentalis, Mexecheles hawaiiensis, Phytoseiulus macropilis, Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus homalii, Zetzellia, Amblyseius nicholsi Ehara and Lee, Amblyseius cinctus Corpus and Rimand

วิธีการควบคุม (Control measure)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Bolland, H.R., J. Gutierrez and C.H.W. Flechtmann. 1998. World catalogue of the spider Mite Family (Acari: Tetranychidae). Koninklijke Brill NV, Leiden, The Notherlands. 392 p.
[2] Commonwealth of Australia. 2005. Draft Extension of Existing Policy for Sweet Oranges from Italy. URL http://www.daff.gov.au/_media/documents/ba/plant/drft_pol_ext_swt_oranges.pdf
[3] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[4] Hill, D.S. 1983. Agricultural insect pests of the tropics and their control. Cambridge University Press, New York.
[5] Lindquist, E.E., G.W. Krantz and D.E. Walter. 2009. Chapter eight Classification, pp. 97-103. In G.W. Krantz, eds. Third edition a manual of Acarology. The United states of America. USA.
[6] Mesa, N.C., R. Uchoa, W.C. Welbourn, G.A. Evans and G.J. de Moraes. 2009. A Catalog of the Tenuipalpidae (Acari) of the world with a key to genera. Magnolia Press; New Zealand. 185 p.
[7] วัฒนา จารณศรี, มานิตา คงชื่นสิน, เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์ และ พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์. 2544. ไรศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด. 192 หน้า.
[8] อังศุมาลย์ จันทราปัตย์. 2550. ไรการเกษตร. กรุงเทพฯ. 135 หน้า.
[9] อุดร อุณหวุฒิ และ ศิริณี พูนไชยศรี. 2550. แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการวิจัยที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2550/ศึกษาชนิดของแมลง/ไร/สัตว์ศัตรูพืชของพืชนำเข้า. URL http://it.doa.go.th/refs/files/411_2550.pdf?PHPSESSID=e24a7a55309fcb9c159017692e1d81d5

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication