Aceria tulipae Keifer

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Aceria tulipae Keifer
ชื่อพ้อง (Synonym)  Eriophyes tulipae 
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไรกระเทียม
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  dry bulb mite, wheat curl mite

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Arachnida
       Order  Trombidiformes
           Family  Eriophyidae
              Genus  Aceria
                Species  tulipae

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

เป็นศัตรูสำคัญของกระเทียม ทั้งระยะที่อยู่ในสภาพไร่และระยะหลังการเก็บเกี่ยว กระเทียมที่ถูกไรเข้าทำลายจะมีลักษณะผอม ต้นเล็ก ไม่สมบูรณ์ ใบด่างสีขาวและสีเหลืองเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะบริเวณขอบใบ ใบจะพับเข้าหากันตามแนวเส้นกลางใบ ปลายใบม้วนงอพันกันไม่ตั้งตรง ชาวบ้านเรียก "ใบบ่วง" หากเป็นกระเทียมที่เก็บไว้บริโภคหรือทำพันธุ์ กลีบกระเทียมจะมีอาการแห้ง ผิวกลีบหี่วย่ เปลี่ยนเป็สีเหลือง กระเทียมจะแห้ง แข็ง และฝ่อ 

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หอมหัวใหญ่ : onion (Allium cepa)
กระเทียม : garlic (Allium sativum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ข้าวสาลี : wheat (Triticum spp.)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)
หญ้าตีนกา : hairy crab grass, Large Crabgrass (Digitaria sanguinalis)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

การแพร่กระจาย (Distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Blattisocius dentriticus, Chelacaropsis moorei

วิธีการควบคุม (Control measure)

-คัดเลือกหัวพันธุ์ที่สมบูรณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ                                        
-กำจัดวัชพืชนาและบนคันนาก่อนเตรียมดินปลูก เพื่อทำลายแหล่งอาศัยของไรนอกฤดูปลูกกระเทียม    -พ่นสารฆ่าไร amitraz อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร                                                  
-กระเทียมที่เก็บรักษาเพื่อการบริโภคหรือทำพันธุ์ ควรรมด้วย aluminium phosphide อัตรา 1 เมล็ด/พื้นที่ 1 ลูกบาศก์เมตร

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Amrine, J.W.Jr. and T.A. Stasny. 1994. Catalog of the Eriophyoidea (Acarina: Prostigmata) of the world. Indira Publish. House, West Bloomfield, Michigan, USA: 804 p.
[2] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[3] Ichita, T. and T. Fujimura. 1993. Occurrence of the dry bulb mite, Aceria tulipae (Keifer), on garlic in Aomori Prefecture and chemical control by seed bulb dipping. Annual Report of the Society of Plant Protection of North Japan 44: 151-158.
[4] Jeppson, L.R. and H.H. Keifer. 1975. Injurious eriophyoid mites, pp. 397-561. In L.R. Jeppson, H.H. Keifer and E.W. Baker, eds. Mites injurious to economic plants. Univ. Press, Berkeley, California, USA. 614 p.
[5] Keiferl, H.H, E.W. Baker, T. Kono, M. Delfinado and W.E. Styer. 1982. An Illustrated guide to plant Abnormalities caused by Eriophyid Mites in North America. U.S. Department of Agriculture, Agriculture. 178 p.
[6] Koster, A.T.J. and C.G.M. Conijn. 1987. Prevention and control of pests in ornamental bulb crops. Jaarverslag van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek Lisse, Netherlands. 68-69, 112 pp.
[7] Lammerink, J. 1990. Effects of fumigation, cold storage, and fungicide treatment of planting cloves on yield and quality of garlic. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 18 (1): 55-59.
[8] Lindquist, E.E., G.W. Krantz and D.E. Walter. 2009. Chapter eight Classification, pp. 97-103. In G.W. Krantz, eds. Third edition a manual of Acarology. The United states of America. USA.
[9] มานิตา คงชื่นสิน. 2547. ไรศัตรูพืชผัก: รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการป้องกันกำจัด, หน้า. 3-12. ใน เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การควบคุมไรศัตรูผักโดยชีววิธี” การอบรมหลักสูตร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการปลูกผักระบบไม่ใช้ดินและภายในโรงเรือน. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547. ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
[10] อังศุมาลย์ จันทราปัตย์. 2550. ไรการเกษตร. กรุงเทพฯ. 135 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication