Suidasia pontifica Oudemans

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Suidasia pontifica Oudemans
ชื่อพ้อง (Synonym)  Aphelinia medanensis, Suidasia medanensis
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไรผิวย่น
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Scaly grain mite

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Arachnida
       Order  Sarcoptiformes
           Family  Suidasiidae
              Genus  Suidasia
                Species  pontifica

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

 เป็นไรที่มีความสำคัญพบในผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด ถ้าเข้าทำลายเมล็ดธัญพืชจะทำให้เมล็ดธัญพืชแตกเป็นผุยผง และเป็นตัวทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีรายงานพบไรชนิดนี้เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ โดยพบไรชนิดนี้ในเยื่อแก้วหูของมนุษย์ ทำให้เกิดอาการคัน และรู้สึกเหมือนมีแมลงเดินอยู่ภายในหู ซึ่งจะพบเป็นในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวหอมและกระเทียม

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หอมแดง, หอมไทย : Shallot (Allium ascalonicum)
เมล็ดงาขาว : groundnut seed, peanut seed (Arachis hypogaea)
เห็ดหอม : Shiitake mushroom (Lentinus edodes)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

หัว เมล็ด ผล ดอกเห็ดแห้ง ส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์แห้ง

การแพร่กระจาย (Distribution)

พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในหลายประเทศ ได้แก่ Brazil, India, Malaysia, Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Canada, Cape Verde, Chile, Colombia, Congo, Democratic Republic, Croatia, Cuba, Czechoslovakia (former), Côte d'Ivoire, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Luxembourg, Madagascar, Malta, Mexico, Mozambique, New Zealand, Niger, Poland, Portugal, Romania, Réunion, Saint Helena, Senegal, Singapore, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Togo, Tunisia, UK, USA, Venezuela, Yugoslavia (former), Korea Republic, Maranhao, Pernambuco, Philippines, Taiwan

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

สภาพอากาศร้อนชื้น

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

วิธีการควบคุม (Control measure)

ใช้น้ำมันหอมระเหยสกัดจากขมิ้นชัน

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Global Biodiversity Information Facility. 2015. URL http://www.gbif.org/species/2131126
[3] PaDIL. 2014. Acarid mite. URL http://www.padil.gov.au/maf-border/pest/main/141884
[4] Pumnuan, J. and A. Insung. 2016. Effectiveness of essential oils of medicinal plants against stored product mite, suidasia pontifica oudemans URL https://www.researchgate.net/publication/284356404_Effectiveness_of_essential_oils_of_medicinal_plants_against_stored_product_mite_suidasia_pontifica_oudemans
[5] กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม. 2556. คู่มือตรวจไรศัตรูพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. สาขา 4, จ.นนทบุรี. 140 หน้า.
[6] อำมร อินทร์สังข์ และจรงศักดิ์ พุมนวน. 2553. การควบคุมไรในโรงเก็บ suidasia pontifica oudemans โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช. วารสารกีฏและสัตววิทยา. 28(1): 40-53.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

พิพิธภัณฑ์ไร กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication