Raoiella indica Hirst

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Raoiella indica Hirst
ชื่อพ้อง (Synonym)  Raoiella pandanae, Raoiella phoenica, Raoiella cocosae
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไรแมงมุมเทียมปาล์ม
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  palm false spider mite, red palm mite

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Arthropoda
    Class  Arachnida
       Order  Trombidiformes
           Family  Tenuipalpidae
              Genus  Raoiella
                Species  indica

ลักษณะการทำลาย (Infestation)

เป็นศัตรูที่สำคัญของมะพร้าว หมาก และปาล์ม ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดทำลายอยู่ที่บริเวณใต้ใบ การทำลายรุนแรงมากในระยะต้นกล้า มีลักษณะเป็นจุดประสีขาวจางที่บริเวณใต้ใบ ส่วนหน้าใบเหนือบริเวณที่ไรดูดทำลายอยู่ จะมีลักษณะเหลืองซีดในระยะแรก และจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง เมื่อระบาดรุนแรงมากขึ้นจะหลบซ่อนอยู่ภายใต้เส้นใยบางๆ ที่ไรสร้างขึ้นบริเวณใต้ใบนั้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

มะพร้าว : coconut (Cocos nucifera)
หมาก, หมากผู้ หมากเมีย : areca palm, betelnut palm (Areca catechu)
พืชตระกูลปาล์ม : (Arecaceae)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ใบ

การแพร่กระจาย (Distribution)

เป็นไรที่ทำความเสียหายร้ายแรงกับพืชตระกูลปาล์มในหลายประเทศทั่วโลก ประเทศต้นกำเนิดที่พบไรแมงมุมเทียม์ปาล์ม คือ อินเดีย
ในประเทศไทยพบทำลายใบพืชตระกูลปาล์มที่ปลูกทั่วๆไป แต่ไม่ระบาดรุนแรง
ในต่างประเทศ พบแพร่กระจายในหลายประเทศ ได้แก่ Cambodia, India, Israel, Oman, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Sri Lanka, United Arab Emirates, Benin, Egypt, Mauritius, Reunion, Sudan, Tanzania, Mexico, USA, Barbados, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, Puerto Rico, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobogo, United States Virgin Islands, Brazil, Colombia, Venezuela, Russian Federation  

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

1. พบในประเทศไทย ตัวห้ำ วงศ์ Phytoseiidae และ Ascidae
2. พบในต่างประเทศ (อินเดีย) ตัวห้ำ ได้แก่ Amblyseius channabasavanni (ไรตัวห้ำ: predatory mite), Stethorus keralicua (ด้วงตัวห้ำ: predatory beetle)  

วิธีการควบคุม (Control measure)

ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของไรแมงมุมเทียมปาล์มไม่รุนแรง จากการสำรวจมักพบมีศัตรูธรรมชาติพวกไรตัวห้ำอยู่ปะปนในกลุ่มของไรแมงมุมเทียมปาล์มเสมอ จึงคาดว่าไรตัวห้ำเหล่านั้นจะมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ไม่เกิดการระบาดของไรชนิดนี้ในประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2014. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Comprehensive databases on quarantine plant pests and diseases. 2016. URL http://www.q- bank.eu/Arthropods/BioloMICS.aspx?Table=Qbank%20Arthropods%20Species&Rec=8675&Fields=All
[3] Lindquist, E.E., G.W. Krantz and D.E. Walter. 2009. Chapter eight Classification, pp. 97-103. In G.W. Krantz, eds. Third edition a manual of Acarology. The United states of America. USA.
[4] กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม. 2543. ไรศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด. เอกสารวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 192 หน้า.
[5] กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม. 2556. คู่มือตรวจไรศัตรูพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. สาขา 4, จ.นนทบุรี. 140 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

พิพิธภัณฑ์ไร กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication