นับตั้งแต่ พ.ศ. 2560 อนุสัญญา IPPC มีภาคีสมาชิก 183 ประเทศ (FAO แบ่งประเทศในโลกเป็น 7 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1)North America  2)Latin America and the Caribbean  3)Europe  4)Africa  5)Near East  6)Asia และ 7)South West Pacific สำหรับตัวเลขในวงเล็บเป็นปี ค.ศ. ที่ประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา IPPC )

South West Pacific

Australia (1952), Cook Islands (2004), Fiji (2005), Micronesia (Federated States of) (2007), New Zealand (1952), Niue (2005), Palau (2006), Papua New Guinea (1976), Samoa (2005), Solomon Islands (1978), Tonga (2005), Tuvalu (2006), Vanuatu (2007)