ข้อคิดเห็นออนไลน์

ระบบการให้ข้อคิดเห็นออนไลน์ (Online Comment System, OCS) เป็นระบบที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญา IPPC จัดทำขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) เพื่อให้ความสะดวกแก่ประเทศภาคีสมาชิกในช่วงเวลาขอข้อคิดเห็น (member consultation period) ต่อ draft ISPMs และ draft specifications ระบบ OCS นี้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดเพื่อให้ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ระบบ OCS ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) สำนักเลขาธิการอนุสัญญา IPPC เปิดให้ใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อขอข้อคิดเห็นต่อ draft ISPMs ในช่วง first consultation และ second consultation (การใช้ระบบ OCS มีคู่มืออธิบายการใช้อยู่ในเว็บไซด์ IPPC)