แหล่งความรู้สุขอนามัยพืช

แหล่งความรู้สุขอนามัยพืชในเว็บเพจ www.phytosanitary.info ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอามัยพืช (CPM) ให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญา IPPC รวบรวมแหล่งความรู้สุขอนามัยพืชในรูปแบบต่างๆ เช่น e-learning คู่มือ การฝึกอบรม โปรโตคอลการวินิจฉัย วิดีโอ วัสดุสนับสนุน รูปถ่าย บัญชีรายชื่อของที่ปรึกษาและฐานข้อมูลของโครงการและกิจกรรม เป็นต้น กิจกรรมนี้อยู่ภาใต้กรอบยุทธศาสตร์ของอนุสัญญา IPPC ระหว่าง พ.ศ.2555 – พ.ศ.2562 องค์ความรู้ที่อยู่ในเว็บเพจ www.phytosanitary.info เป็นข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของประเทศภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญา IPPC ผู้สนใจงานด้านสุขอนามัยพืชทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บเพจนี้มาจาก 2 แหล่งใหญ่ ได้แก่

  1. สำนักเลขาธิการอนุสัญญา IPPC (IPPC Technical Resources) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดูแล กลั่นกรองข้อมูล
  2. บุคคลทั่วไป (Contributed Resources) ข้อมูลชุดนี้ได้รับจากบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขอนามัยพืชที่มีประโยชน์ทั่วโลก โดยสามารถส่งข้อมูลให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญา IPPC ด้วยภาษาใดๆก็ได้ ข้อมูลนี้จะได้รับการทบทวนและกลั่นกรองความถูกต้องและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายใต้อนุสัญญา IPPC โดย CDC จะเป็นคณะทำงานพิจารณาข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้