จุดประสานงาน

ตามมาตรา 8 ของอนุสัญญา IPPC ให้ประเทศภาคีสมาชิกกำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น contact point สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศ ความรับผิดชอบของ contact point ตามมาตรา 8 ของอนุสัญญา IPPC มีดังนี้

  • ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศัตรูพืชต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรายงานการเกิดขึ้น (occurrence) การระบาด (outbreak) การแพร่กระจาย (spread) ของศัตรูพืชต่างๆที่อาจเป็นอันตรายโดยทันที หรือ มีศักยภาพที่จะเป็นอันตรายในอนาคต ให้เป็นไปตามขั้นตอนดำเนินการที่อาจมีการจัดทำขึ้นมาโดยคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช (CPM)
  • เข้าร่วมในการรณรงค์พิเศษใดก็ตามเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ ในการต่อสู้กับศัตรูพืชต่างๆ ที่อาจคุกคามการผลิตพืชอย่างรุนแรง และ จำเป็นต้องมีการดำเนินการระหว่างประเทศ ในภาวะฉุกเฉินต่างๆ
  • ให้ความร่วมมือในการจัดหาให้ข้อมูลทางวิชาการ และ ทางชีววิทยาที่จำเป็น ในระดับเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

หน่วยงานที่ทำหน้าที่จุดประสานงาน หรือ contact point ของประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานภายใน 1 หน่วย ได้แก่ กลุ่มมาตรฐานสุขอนามัยพืช สำนักกำหนดมาตรฐาน ปฏิบัติหน้าที่

  • IPPC contact point
  • APPPC (Asia and Pacific Plant Protection Commission ) contact point
  • ประสานความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญา IPPC ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา IPPC และหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการปฏิบัติงานภายใต้อนุสัญญา IPPC และช้อตกลง APPPC