[ แสดงข้อมูลทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ] [ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ] [ เข้าสู่ระบบ ]
ค้นหานักวิจัย
เรียงลำดับ

Go Down
 รายการที่ 1 ถึง 10 จาก 336 รายการ  | ถัดไป > | หน้าสุดท้าย >>
 
  ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ความเชี่ยวชาญ
อาจารย์
สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พฤษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
นักสัตววิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
กีฏวิทยา
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
กีฏวิทยา; แมลงศัตรูพืชสำหรับพืชปลูก; การควบคุมและป้องกันกำจัด; Insect physiology; Biological control
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
งานวิจัยแมลงป่าไม้ กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
แมลงศัตรูป่าไม้; ปลวก
รองศาสตราจารย์  ดร.
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Biological Control; PGPR-mediated Induced Systemic Resistance; Plant Defense Mechanisms; Plant growth promotion by PGPR; การใช้ไรโซแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกุ้งแห้ง; โรคเหี่ยวเขียว; โรครากเน่าโคนเน่า; ศักยภาพในการใช้Rhizobacteriaในธรรมชาติสำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบและการเพิ่มผลผลิตของพืช
นักกีฎวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
กีฏวิทยา
นักสัตววิทยา ระดับปฏิบัติการ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
กีฏวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Applied Plant Tissue Cullture for Plant Pathology; Plant Viral Diseases;Biological control of plant diseases usingEndophytic actinomycetes; โรคพืช
นักกีฏวิทยา
กลุ่มงานอนุกรมวิธาน กลุ่มกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
อนุกรมวิธานเพลี้ยอ่อน เพลี้ยจั๊กจั่น
นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ
กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย กรมวิชาการเกษตร
เขตกรรม; กีฎวิทยา; โรคพืช; วิทยาศาสตร์ด้านดิน; น้ำ
Go Up