คณะทำงานระงับข้อพิพาท

คณะทำงานระงับข้อพิพาท หรือ Subsidiary body for dispute settlement (SBDS) เนื่องจากการปฏิบัติภายใต้อนุสัญญา IPPC ของแต่ละประเทศมีความเข้มแข็งไม่เท่าเทียมกัน ประเทศที่ไม่พร้อมในเรื่องวิชาการย่อมเสียเปรียบประเทศที่มีความพร้อมกว่า ทำให้เกิดปัญหาการค้าระหว่างประเทศได้ อนุสัญญา IPPC มาตรา 13 จึงระบุให้มีการระงับข้อพิพาท (Dispute settlement) และมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่า Interim Commission on Phytosanitary Measures (ICPM) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) ให้จัดตั้งคณะทำงาน IPPC Subsidiary body for dispute settlement (SBDS) มีสมาชิก 7 คน ได้รับการเสนอชื่อมาจากผู้แทนประเทศในภูมิภาค FAO 7 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 คน มีวาระครั้งละ 2 ปี ติดต่อกันได้ 3 ครั้ง

SBDS มีหน้าที่พิจารณาข้อมูลทางวิชาการที่จะช่วยพิสูจน์ประเด็นปัญหาด้านสุขอนามัยพืช ที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้า หรือให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ประเทศคู่ค้าเพื่อแก้ไขหรือยุติปัญหา ก่อนที่จะนำปัญหาสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ประเด็นที่เกี่ยวข้องภายใต้อนุสัญญา IPPC

ผู้แทนประเทศไทยที่ได้เป็น SBDS ได้แก่ นายชูศักด์ ว่องวิชชกร ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร (วาระระหว่าง พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559)