จุดประสานงานเครือข่ายข้อมูลด้านสุขอนามัยพืชของประเทศไทย (IPPC Thailand)
กลุ่มมาตรฐานสุขอนามัยพืช (กมพ.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-561-2277 ต่อ 1453 แฟกซ์. 02-561-3357
E-mail : prateep_ming@hotmail.com